Produženi rokovi za periodičko ispitivanje radnog okoliša i radne opreme

Produženi rokovi za periodičko ispitivanje radnog okoliša i radne opreme

Donošenjem Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (NN 19/16) prestao je važiti članak 15. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN. 114/02, 131/02 i 126/03) te obrazac uvjerenja o ispitivanju Obrazac – RO.

Tako je nastala promjena koja određuje najduži rok od tri godine za periodičko ispitivanje radnog okoliša.

Rokovi ispitivanja radnog okoliša

Svaki poslodavac je dužan na propisani način osigurati ispitivanje radnog okoliša u sljedećim slučajevima:

1. kada radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka,

2. kada je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću razinu osvijetljenosti,

3. kada u radnom postupku nastaje buka ili vibracije,

4. kada u radnom postupku nastaju plinovi, pare, prašine ili aerosoli,

5. kada je moguća prisutnost bioloških štetnosti (agensa) korištenih pri radu izvan primarne fizičke izolacije.

Ispitivanja obavljaju se:

1. odmah nakon što su nastali uvjeti, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno

2. na temelju rješenja inspektora rada ili

3. periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

(Primjer: Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se temeljem Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije, NN. 05/10.

četiri godine za građevine javne namjene,
četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe,
petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,
četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove)
Isto tako u NN. 19/16 objavljen je Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme s kojim se određuje način pregleda i ispitivanja, rokovi pregleda i ispitivanja, te sadržaj i način izdavanja zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme. Pregled i ispitivanje radne opreme odnosi se na radnu opremu koju čine strojevi i uređaji, postrojenja te sredstva za prijenos i prijevoz tereta prema propisu o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme.

Odredbe ovoga se ne odnose na radnu opremu koju čine električni i elektronički proizvodi koji su obuhvaćeni propisom o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica, a to su kućanski aparati namijenjeni korištenju u domaćinstvu, audio i video oprema, oprema za informacijsku tehnologiju, uobičajeni uredski strojevi, niskonaponski sklopni i kontrolni uređaji i električni motori. Odredbe se ne odnose na ručnu radnu opremu (alate) te na skele i druga sredstva za povremeni rad na visini za koja se pregledi obavljaju prema posebnim propisima.

Rokovi ispitivanja radne opreme

Poslodavac koji je korisnik radne opreme dužan je na propisani način osigurati preglede i ispitivanja radne opreme u sljedećim slučajevima:

prije početka korištenja na novom mjestu rada, ako je radna oprema premještena s jednog mjesta na drugo pa je zbog toga rastavljena i ponovno sastavljena
u slučaju iznimnih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost djelovanja radne opreme (promjena načina rada, oštećenja radne opreme, nedostaci na radnoj opremi, ozljede radnika na radnoj opremi)
na temelju rješenja inspektora rada
u rokovima koje je u uputama za uporabu i održavanje odredio proizvođač radne opreme, ili u roku koji je utvrđen posebnim propisom,
(Primjer: uređaji koji proizvode optičko zračenje ili u sebi imaju ugrađene izvore optičkih zračenja, “Obvezna periodička ovjera uređaja provodi se najkasnije po isteku 1 godine od dobivanje dozvole za uporabu uređaja odnosno nakon prethodne provjere”.)

ili

5. periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine.

Donošenjem navedenog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN. 47/02) kao i članci 14., 16., 17., 18., 19. i 20. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima NN. 114/02, 131/02 i 126/03) te obrazac uvjerenja o ispitivanju Obrazac – SU.

Podijeli na FB