PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O SPREČAVANJU ZARAZNIH BOLESTI

PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O SPREČAVANJU ZARAZNIH BOLESTI

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2321

Na temelju članka 37. stavka 7. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O SPREČAVANJU ZARAZNIH BOLESTI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i program stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti osoba koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima te fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osoba koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice.

II. POSEBNE ODREDBE

Organizacija i program tečaja

Članak 2.

(1) Tečaj za stjecanje potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika obuhvaća edukaciju iz dostupnih materijala i/ili teorijske nastave te provjere stečenog znanja pred Ispitnom komisijom (u daljnjem tekstu: tečaj).

(2) Uspješnost stečenog znanja dokazuje se potvrdom o završenom tečaju za stjecanje potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti osoba (u daljnjem tekstu: potvrda) koju izdaje zdravstvena ustanova koja je provela provjeru znanja osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Zdravstveni odgoj osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika provode zavodi za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: zdravstvena ustanova).

Članak 3.

(1) Osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika dužne su ishoditi potvrdu prije početka obavljanja poslova.

(2) Za osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za zanimanja za djelatnosti navedene u članku 1. ovoga Pravilnika, smatra se da imaju usvojena potrebna znanja za rad.

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka upućuju se na tečaj nakon pet godina od dana završetka srednjoškolskog strukovnog obrazovanja.

Članak 4.

(1) Program tečaja organizira se u dva dijela: osnovni i posebni dio programa.

(2) Popis potrebnih znanja po poglavljima koja moraju znati polaznici, a koja čine osnovni i posebni dio programa tečaja, sastavni su dio ovoga Pravilnika (Prilog I.)

(3) Tečaj za osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika koje prvi put polažu tečaj provodi se teorijskom nastavom, a tečaj za obnavljanje znanja provodi se iz odobrenih edukativnih materijala iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(4) Tečaj za osobe koje prvi put polažu tečaj održava se u trajanju od osam nastavnih sati teorijske nastave.

(5) Zdravstvene ustanove organiziraju održavanje tečajeva teorijskom nastavom najmanje jednom mjesečno, a kako bi sve prijavljene osobe pravovremeno mogle pristupiti tečaju.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka za osobe koji obavljaju sezonske poslove u djelatnostima iz članka 1. ovoga Pravilnika, tečaj se provodi putem odobrenih edukativnih materijala iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Ministarstvo zdravstva, na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao koordinatora mreže zavoda za javno zdravstvo donosi edukativne materijale.

(2) Hrvatski zavod za javno zdravstvo sadržaj osnovnog i posebnog dijela programa tečaja mora stalno prilagođavati sukladno stručnim i znanstvenim spoznajama te odredbama zakona i drugih propisa koji su na snazi.

(3) Zdravstvene ustanove ovlaštene za provođenje tečaja i ministarstvo nadležno za zdravstvo edukativne materijale iz stavka 1. ovoga članka objavljuju na svojim mrežnim stranicama.

Edukacija predavača

Članak 6.

(1) Predavači koji predaju na tečaju moraju imati edukaciju i znanja iz područja koje predaju kao i vještinu prenošenja znanja.

(2) Predavači moraju imati završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij medicine, farmacije, medicinske biokemije ili sanitarnog inženjerstva.

(3) Epidemiologiju zaraznih bolesti iz Priloga I. točke 4. mora predavati doktor medicine specijalist epidemiologije, odnosno doktor medicine.

(4) Predavače iz stavka 1. ovoga članka zdravstvena ustanova može osigurati u suradnji s drugom zdravstvenom ustanovom, pravnom osobom registriranom za izobrazbu zdravstvenih radnika ili središnjim tijelom državne uprave nadležnim za područje sanitarne inspekcije.

Provjera znanja

Članak 7.

Za svaku osobu koja pristupi provjeri znanja mora se voditi evidencija sa sljedećim podacima:

1. prezime i ime polaznika tečaja

2. datum, mjesto i država rođenja,

3. OIB polaznika tečaja/broj putne isprave za stranca

4. podaci o stečenoj stručnoj spremi i zvanju

5. naziv pravne/fizičke osobe/fizičke osobe-obrtnika koja je osobu uputila na tečaj te radnog mjesta polaznika tečaja

6. naziv tečaja

7. podatak o prisustvovanju polaznika tečaja.

Članak 8.

(1) Po završetku tečaja obavlja se provjera znanja polaznika tečaja pred Ispitnom komisijom.

(2) Članove Ispitne komisije imenuje ravnatelj zdravstvene ustanove koja tečaj organizira.

(3) Ispitna komisija sastoji se od tri člana, od kojih je jedan sanitarni inspektor predsjednik komisije, a ostala dva člana određuje zdravstvena ustanova, od kojih je jedan doktor medicine iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Provjera znanja provodi se najranije u roku od sedam dana, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijave na tečaj i/ili odslušane teorijske nastave.

(2) Prijava za tečaj podnosi se putem pravne odnosno fizičke osobe poslodavca kod koje je radnik zaposlen ili osobno.

Članak 10.

(1) Provjera znanja se obavlja usmeno na način koji omogućava stvarno utvrđivanje znanja uz najmanje tri postavljena pitanja iz propisanog programa.

(2) U toku provjere znanja vodi se zapisnik, na obrascu koji sadrži sve propisane podatke iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(3) Zapisnik o provjeri znanja kao i druga dokumentacija u svezi održavanja tečajeva čuva se pet godina u zdravstvenoj ustanovi koja je organizirala i provela tečaj te obavila provjeru znanja.

Članak 11.

(1) Polaznik tečaja koji nije položio tečaj jer nije zadovoljio na provjeri znanja, ima pravo u roku od 24 sata podnijeti pismeni zahtjev Ispitnoj komisiji kojim traži da se njegovo znanje još jednom provjeri.

(2) Kod ponovne provjere znanja iz stavka 1. ovoga članka troškove Ispitne komisije snosi sam polaznik tečaja.

Članak 12.

(1) Provjeri znanja može se pristupiti do tri puta, s time da između dvije provjere znanja mora proći najmanje sedam dana. U slučaju da polaznik i nakon treće provjere znanja ne udovolji znanjem, zdravstvena ustanova o istome obavješatava poslodavca odnosno fizičku osobu, koja u tom slučaju ne može rasporediti radnika na rad u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, te na obavljanju djelatnosti pružanja usluga njege i uljepšavanja lica i tijela, kao i na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, tako dugo dok ne dokaže da je stekao potrebno znanje.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka koja i nakon tri puta nije zadovoljila na provjeri znanja, obvezna je ponoviti pohađanje tečaja.

Potvrda

Članak 13.

(1) Za polaznika tečaja koji je postigao uspjeh na provjeri znanja izdaje se potvrda pravnoj osobi ili fizičkoj osobi koja je uputila radnika (osobu) na tečaj, a kopija potvrde polazniku tečaja.

(2) Potvrda o provjeri znanja izdaje se na obrascu iz Priloga III. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Potvrda o provjeri znanja mora biti izrađena na način da je nije moguće krivotvoriti. Nadležna zdravstvena ustanova koja provodi tečaj u obvezi je koristiti obrasce za potvrde od papira koji mora biti zaštićen s grafikom u boji ili s utisnutim vodenim žigom u obliku identifikacijske oznake proizvođača i zdravstvene ustanove koja provodi edukaciju.

(4) Potvrdu potpisuju svi članovi Ispitne komisije.

Članak 14.

Potvrde o provjeri znanja uvode se u evidenciju pod rednim brojem s podacima koji su istovjetni s podacima na potvrdi.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Zdravstvene ustanove su obvezne započeti s organizacijom tečajeva te provjerom stečenog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti osoba u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-04/11

Urbroj: 534-02-1-1/5-18-15

Zagreb, 15. studenoga 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

Program tečaja je organiziran u dva dijela:

I. OSNOVNI DIO programa stjecanja znanja koji se primjenjuje za sve grupe djelatnosti u cijelom svom opsegu.

II. POSEBNI DIO programa stjecanja znanja čiji je sadržaj usmjeren na potrebe neke od navedenih djelatnosti.

I. OSNOVNI DIO programa stjecanja znanja sastoji se od sljedećih tematskih cjelina:

1. Uvodno predavanje o temeljnom zakonodavnom okviru, ulozi polaznika tečaja u očuvanju zdravlja i sprečavanju bolesti stanovništva i korisnika njihovih usluga i proizvoda.

2. Osobna higijena:

– značaj osobne higijene radnika za očuvanje i unapređenje zdravlja te higijenske ispravnosti proizvoda koji se koriste tijekom proizvodnje i/ili primjene

– pranje ruku sukladno smjernicama za higijenu ruku i pravilna upotreba sredstava za pranje, dezinfekciju i njegu ruku

– značaj i higijena zaštitne odjeće i obuće.

3. Higijena okoline:

– zdravstvena ispravnost vode koja se koristi tijekom pružanja usluga njege i tretmana te u proizvodnji

– pravilno zbrinjavanje otpada

– čišćenje, pranje i dezinfekcija pribora, opreme i radnih površina

– kontrola štetnika (dezinsekcija i deratizacija).

4. Epidemiologija zaraznih bolesti – osnovni pojmovi o širenju, sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti:

– odnos mikroorganizama i makroorganizama kao domaćina

– uvjeti pojave i širenja zaraznih bolesti, s naglaskom na one koje se prenose dodirom krvlju i neizravnim putem

– opće mjere sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti

– cijepljenje kao specifična mjera zaštite od zaraznih bolesti

– kliconoštvo i njegova uloga u širenju zaraznih bolesti.

II. POSEBNI DIO programa stjecanja znanja sastoji se od sljedećih tematskih cjelina podijeljenih prema djelatnostima:

1. Proizvodnja ili promet kozmetičkih proizvoda

1.1. Načela dobre proizvođačke prakse

– norma

– procesi

– dokumentacija

– sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti prostora, opreme i pribora

– uvjeti čuvanja gotovog proizvoda.

1.2. Uloga sirovina u proizvodnji kozmetičkih proizvoda

– porijeklo i sljedivost

– zdravstvena ispravnost

– voda za ljudsku potrošnju

– uvjeti čuvanja sirovina.

1.3. Uvjeti skladištenja kozmetičkih proizvoda

– uvjeti u prodavaonici i skladištu

– kontrola kvalitete.

1.4. Kontaminacija kozmetičkih proizvoda

– načini kontaminacije kozmetičkih proizvoda mikroorganizmima

– uvjeti razvoja mikroorganizama (temperatura, ph, aktivitet vode…)

– osnove kontrole kozmetičkih proizvoda u odnosu na kemijske čimbenike rizika (metali, boje i dr., uzimajući u obzir sastavnice pojedinog kozmetičkog proizvoda)

– kontrola rizika na razini proizvodnog procesa (npr. fizička kontaminacija – strana tijela u kozmetičkim proizvodima, nepoželjne uljne komponente i sl.).

Za osobe koje rade u prometu kozmetičkim proizvodima se obrađuju teme pod točkama 1.3. i 1.4.

2. Djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela i obavljanja poslova unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice

2.1. Dobra higijenska praksa (primjeri prema obavljanju djelatnosti polaznika)

– higijena prostora, opreme i pribora

– provođenje postupaka sterilizacije

– uvjeti čuvanja proizvoda koji se koriste pri tretmanu

– osnove prve pomoći.

PRILOG II.

Zapisnik o provjeri znanja polaznika mora sadržavati sljedeće podatke:

Naziv ustanove koja vodi zapisnik:

Broj zapisnika:

Naznaka po kojem programu je provedena edukacija:

– Provjeri znanja pristupio/la je:

– Prezime, ime:

– Stručna sprema/poslovi na kojima radi:

– Datum, mjesto i država rođenja:

– OIB/broj putne isprave za strance:

– Pravna ili fizička osoba kod koje je ispitanik zaposlen ukoliko je zaposlen:

Pristupanje provjeri znanja – datum Prvi put Drugi put Treći put
     
Pitanja : Uspjeh
1.  
2.  
3.  
   
   
   

Mjesto i datum provjere znanja:

Ispitna komisija: Potpis
1. Predsjednik  
2. Član  
3. Član  

Primjedba: Neopravdano odustao/la od započete – ponovljene provjere znanja dana:

PRILOG III.

Obrazac izgleda potvrde o provjeri znanja:

Podijeli na FB