Prestanak obveze isticanja OIB-a za prijevoznike

Prestanak obveze isticanja OIB-a za prijevoznike

dana 13. lipnja 2019. stupa na snagu Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe.

Od 13. lipnja 2019. prijevoznici koji obavljaju prijevoz:
 

  • osobnim automobilom kategorije M1 kapaciteta sedam + jedno ili osam + jedno putničko mjesto kojim se obavlja shuttle prijevoz, javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, povremeni prijevoz te mikroprijevoz,
  • autobusom namijenjenim za javni prijevoz putnika,
  • teretnim vozilom kojim se obavlja javni cestovni prijevoz tereta,
  • autobusom koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe,
  • teretnim vozilom kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe i
  • osobnim automobilom kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) kojim se obavlja prijevoz osoba za vlastite potrebe

neće biti obvezni istaknuti OIB obrta na bočnim stranama vozila.

Poveznica na objavu u Narodnim novinama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_56_1067.html

 

 

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1067

Na temelju članka 13. stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine«, br. 50/18.) u članku 3. stavku 1. podstavku 1. zarez i riječi »što znači da modelska godina sadržana u VIN oznaci ne smije biti manja od godine u kojoj se obavlja prijevoz umanjeno za šest godina, a od 1. siječnja 2021. godine umanjeno za četiri godine« brišu se.

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – imati ime i prezime te prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv tvrtke i sjedište pravne osobe istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila. Podaci navedeni na bočnim stranama vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza. Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 15 mm«.

Stavak 5. mijenja se i glasi: »Osobni automobil kategorije M1 iz stavka 4. ovoga članka ne smije biti stariji od sedam godina.«

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – imati ime i prezime te prebivalište fizičke osobe-obrtnika, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama autobusa. Podaci navedeni na bočnim stranama autobusa moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza. Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – imati ime i prezime te prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama kabine teretnog vozila. Podaci navedeni na bočnim stranama teretnog vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza, a visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm«.

Članak 5.

U članku 14. podstavku 2. riječi »i OIB prijevoznika« brišu se.

Članak 6.

U članku 17. podstavku 2. riječi »i OIB prijevoznika« brišu se.

Članak 7.

U članku 19. podstavku 2. riječi »i OIB prijevoznika« brišu se.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/53

Urbroj: 530-08-1-2-19-1

Zagreb, 20. svibnja 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

 

Podijeli na FB