ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI

ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI

U Narodnim novinama NN 33/2023 izašao je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini.

NN 33/2023 (24.3.2023.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. ožujka 2023.

Klasa: 011-02/23-02/24
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 22. ožujka 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI
Članak 1.
U Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08., 96/08, 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19. i
32/20.) u članku 13. stavak 10. mijenja se i glasi:
»(10) Na nastavak obavljanja djelatnosti trgovine iz stavka 9. ovoga članka bez izdavanja novog rješenja o ispunjavanju
uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine ne utječe vrijeme izdavanja prijašnjeg rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje
djelatnosti trgovine ako su uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine usklađeni s odredbama pravilnika iz članka 12. ovoga
Zakona, kao niti promjena vrste robe kojom se obavlja djelatnost trgovine ako se ne radi o robi opasnoj za život i zdravlje
ljudi i životinja te prirodu i okoliš.«.
Članak 2.
Članak 57. mijenja se i glasi:
»(1) Radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac u razdobljima od ponedjeljka do subote u ukupnom trajanju
do 90 sati tjedno, a koje trgovac samostalno raspoređuje.
(2) Prodajni objekti zatvoreni su nedjeljom.
(3) Prodajni objekti zatvoreni su u dane blagdana. Vlada Republike Hrvatske može odlukom odrediti prodajne objekte
koji su dužni raditi u dane blagdana u Republici Hrvatskoj sukladno zakonu kojim se uređuju blagdani, spomendani i
neradni dani u Republici Hrvatskoj.
(4) Trgovac može samostalno 16 nedjelja u godini odrediti kao radne, s time da se trajanju radnog vremena prodajnih
objekata iz stavka 1. ovoga članka dodaje 15 sati koje raspoređuje od ponedjeljka do nedjelje.
(5) Odredbe stavaka 1. do 4. ovoga članka ne primjenjuju se na prodajne objekte koji se nalaze unutar ili su sastavni dio
cjeline:
– željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, luka otvorenih za javni promet, luka unutarnje plovidbe brodova,
zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila,
– benzinskih postaja,
– bolnica,
– hotela, prostora kulturnih i vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje odnosno
interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
– proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s posebnim propisima.
(6) Odredbe stavaka 1. do 4. ovoga članka ne primjenjuju se na otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaju
vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo i prodaju vlastitih poljoprivrednih
proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na veliko, prigodnu prodaju na sajmovima i javnim manifestacijama,
prodaju putem automata i prodaju na daljinu.
(7) Distribucija tiska putem kioska kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonica može biti otvorena nedjeljom i
blagdanom u vremenu od 7:00 sati do 13:00 sati.
(8) Trgovac mora voditi evidenciju radnog vremena za svaku radnu nedjelju tijekom tekuće godine u obliku pisane
isprave ili elektroničkog zapisa.
(9) Trgovac mora nadležnom inspektoru tijekom nadzora omogućiti uvid u evidenciju iz stavka 8. ovoga članka.
(10) Radi provedbe inspekcijskog postupka Ministarstvo nancija, Porezna uprava, dužna je nadležnom inspektoru, na
njegov zahtjev, dostaviti podatke iz sustava skalizacije o radnoj nedjelji trgovca.«.
Članak 3.
U članku 68. stavku 5. riječi: »30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3981,68 eura«.
Članak 4.
U članku 70. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 5.000,00 do 300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00
do 39.810,00 eura«, a riječi: »od 4.000,00 do 70.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 530,00 do 9290,00 eura«.
Podstavak 6. mijenja se i glasi:
» – djelatnost trgovine započne obavljati prije nego što nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba, u
čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo, izda rješenje da prodajni
objekt, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina ispunjava propisane uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine
(članak 13. stavak 5.),«.
Iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:
» – ne ispunjava uvjete za nastavak obavljanja djelatnosti trgovine bez izdavanja novog rješenja (članak 13. stavak 9.),«.
Iza dosadašnjeg podstavka 7., koji postaje podstavak 8., dodaju se podstavci 9. do 15. koji glase:
» – se ne pridržava propisanog radnog vremena prodajnih objekata u razdobljima od ponedjeljka do subote u ukupnom
trajanju do 90 sati tjedno (članak 57. stavak 1.),
– se ne pridržava odredbe o neradnoj nedjelji (članak 57. stavak 2.),
– se ne pridržava odredbe o neradnim blagdanima (članak 57. stavak 3.),
– se ne pridržava propisanog broja dodanih 15 sati, a koje ukupno trgovac samostalno raspoređuje od ponedjeljka do
nedjelje u 16 tjedana za koje je trgovac odredio radnu nedjelju (članak 57. stavak 4.),
– se ne pridržava propisanog radnog vremena za distribuciju tiska putem kioska (članak 57. stavak 7.),
– ne vodi evidenciju radnog vremena za svaku radnu nedjelju tijekom tekuće godine u obliku pisane isprave ili
elektroničkog zapisa (članak 57. stavak 8.),
– nadležnom inspektoru tijekom nadzora ne osigura evidenciju radnog vremena (članak 57. stavak 9.),«.
Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 16.
U stavku 2. riječi: »od 4.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 530,00 do 13.270,00 eura«.
Članak 5.
U članku 71. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 4.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 530,00
do 33.180,00 eura«, a riječi: »od 3.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 6630,00 eura«.
U stavku 2. riječi: »od 3.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 13.270,00 eura«.
Članak 6.
U članku 71.a stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 3.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00
do 26.540,00 eura«, a riječi: »od 1.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 6630,00 eura«.
U stavku 2. riječi: »od 2.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 13.270,00 eura«.
Članak 7.
U članku 71.b stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 2.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00
do 26.540,00 eura«, a riječi: »od 1.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 6630,00 eura«.
U stavku 2. riječi: »od 1.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 13.270,00 eura«.
Članak 8.
U članku 72. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 2.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00
do 26.540,00 eura«, a riječi: »od 1.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 6630,00 eura«.
U stavku 2. riječi: »od 1.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 13.270,00 eura«.
Članak 9.
U članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Predmeti, sredstva i/ili imovinska korist koji su namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje prekršaja ili su nastali
počinjenjem prekršaja iz članka 70. stavka 1. podstavaka 1. do 7., podstavaka 9. do 13. i podstavka 16. te članka 71. stavka 1.
podstavaka 2. do 4. ovoga Zakona oduzimaju se.«.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Ministarstvo nadležno za gospodarstvo dužno je provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona u roku od godine
dana od dana njegova stupanja na snagu.
Članak 11.
(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, prodajni objekti, oprema i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine
sukladno članku 12. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19.,
98/19. i 32/20.), koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose
na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (»Narodne
novine«, br. 66/09., 108/09., 8/10. i 108/14.), nastavljaju s radom prema uvjetima iz tog Pravilnika.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako su se stekli uvjeti koji utječu na prodajni objekt, opremu i sredstva, a koji
nisu propisani Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je uskladiti uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine s
Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 12.
U 16 nedjelja iz članka 2. stavka 4. ovoga Zakona u 2023. godini ne ubrajaju se nedjelje koje su do stupanja na snagu
ovoga Zakona bile radne.
Članak 13.
Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2023.

Klasa: 022-02/22-01/189
Zagreb, 17. ožujka 2023.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Podijeli na FB