Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Na temelju članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na 37. sjednici, 27. listopada 2020., donijela je

ODLUKU

o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuju mjere za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

Članak 2.

Ugostitelji i obrtnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima i na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Zagreba oslobađaju se plaćanja zakupnine.

Članak 3.

Ugostiteljima i obrtnicima koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti umanjit će se za 30 % utvrđeni iznos obveze komunalne naknade.

Članak 4.

Ugostitelji i obrtnici koji su korisnici javnih površina za postavljanje otvorene terase oslobađaju se plaćanja mjesečne naknade.

Članak 5.

Ugostitelji i obrtnici koji su obveznici poreza na potrošnju alkoholnih pića (vinjaka, rakije i žestokih pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, oslobađaju se plaćanja poreza po stopi od 2 %.

Članak 6.

Mjere iz članaka 2., 3., 4. i 5. ove odluke primjenjivat će se od 1. studenoga 2020. do ukidanja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2, KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-1 koju je Ministarstvo zdravstva donijelo 11. ožujka 2020.

Članak 7.

Za provođenje mjere iz članka 2. ove odluke zadužuje se Gradski ured za upravljanje imovinom Grada.

Za provođenje mjera iz članaka 3. i 4. ove odluke zadužuje se Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Za provođenje mjere iz članka 5. ove odluke zadužuje se Gradski ured za financije.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 021-05/20-01/417

URBROJ: 251-01-03-20-8

Zagreb, 27. listopada 2020.

Potpredsjednica

Gradske skupštine

prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.

Podijeli na FB