Obvezna naplata plastičnih vrećica za nošenje

Obvezna naplata plastičnih vrećica za nošenje

Objavom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN. 116/2017) započinje najavljivana obveza naplate plastičnih vrećica od 1. siječnja 2019. U prijelaznom periodu Fond iduće godine dana provesti kampanju za informiranje javnosti i podizanje svijesti o negativnom utjecaju prekomjerne potrošnje plastičnih vrećica za nošenje na okoliš.
Stoga je u cilju smanjenja potrošnje plastičnih vrećica za nošenje Pravilnikom određeno:
– Prodavatelj mora sve lagane plastične vrećice za nošenje (15 do 50 mikrona) naplatiti potrošaču na prodajnom mjestu robe ili proizvoda.
– Prodavatelj je obvezan na mjestima na kojima besplatno daje vrlo lagane plastične vrećice za nošenje istaknuti vidljivu obavijest potrošačima o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja »VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO«.
Pravilnikom se nadalje propisuje obveza proizvođača koji stavlja na tržište pića u ambalaži obuhvaćenoj sustavom povratne naknade obvezan je takvu ambalažu označiti GTIN oznakom sukladno GS1 standardu i oznakom sustava povratne naknade, a upute Fond objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Proizvođač koji stavlja na tržište povratnu (višekratnu) ambalažu obvezan je takvu ambalažu označiti oznakom za povratnu ambalažu. Proizvođač koji stavlja na tržište proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad obvezan je takvu ambalažu označiti sukladno propisu kojim se uređuje razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa. Oznake moraju biti stavljene na samu ambalažu, naljepnicu, deklaraciju ili na etiketu pričvršćenu na ambalažu i moraju biti jasno vidljive, dobro čitljive te trajne i izdržljive čak i nakon otvaranja ambalaže.
Uočavamo da je ovom prilikom propuštena mogućnost da se u sustav povratne naknade vrati plastična ambalaža za mlijeko i mliječne proizvode.

Podsjećamo:
Izuzeće i obveze malog proizvođača:
Proizvođač koji godišnje stavlja na tržište manje od:
– 300 kg ambalaže od stakla,
– 100 kg ambalaže od papira, kartona i višeslojne (kompozitne) ambalaže s pretežno papir-kartonskom komponentom,
– 50 kg ambalaže od metala,
– 50 kg ambalaže od plastike,
– 50 kg ambalaže od drva,
– 50 kg ambalaže od ostalih ambalažnih materijala,
Proizvođač koji godišnje stavlja na tržište manje od naprijed navedenih količina ambalažnog materijala smatra se malim proizvođačem i ne podliježe obvezi plaćanja naknada ni obvezi označavanja ambalaže sukladno Pravilniku osim ako stavlja na tržište na području RH pića u ambalaži koja su obuhvaćena sustavom povratne naknade (bez obzira na količinu koju stavlja na tržište) – plaća povratnu naknadu.
Dostava podataka:
Proizvođač podatke dostavlja Fondu tromjesečno do 10.-og u tekućem mjesecu za prethodno tromjesečje odnosno godišnje do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu putem:
Obrasca AOIO (Izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže)
Obrasca A03 (Izvješće o vrsti i količini povratne (višekratne) ambalaže stavljene na tržište na području RH)
Mali proizvođač – iako nije u obvezi plaćati naknadu gospodarenja u obvezi je dostavljati podatke Fondu na obrascu AO10 najkasnije do 01.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu

Podijeli na FB