Zbrinjavanje bio-otpada

Zbrinjavanje bio-otpada

Prilikom pružanja ugostiteljskih usluga nastaje uglavnom neopasni otpad koji je, ukoliko se ne može ponovno iskoristiti u samom ugostiteljskom objektu, potrebno odvojeno sakupljati i skladištiti te predati ovlaštenoj tvrtki za gospodarenje otpadom. Uglavnom sve vrste neopasnoga otpada koje nastaju u ugostiteljskim objektima mogu se obraditi odnosno koristiti za dobivanje sirovine ili novoga proizvoda.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) propisuje odvojeno skupljanje i zbrinjavanje biorazgradivog otpada. Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad

iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda. Ove odredbe zahtijevaju promjene u gospodarenju otpadom iz ugostiteljskih djelatnosti – odvojeno sakupljanje otpada od hrane.

Biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina KBO 20 01 08 je biološki razgradiv kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata uključujući i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda te otpad iz vrtova i parkova.

U biorazgradivi otpad, među ostalim, spadaju kuhinjski otpad (kore voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice čaja, kruh, listovi kupusnjača), vrtni ili zeleni otpad.

U biorazgradivi otpad nije dopušteno odlagati: meso, ribu, kosti, kožu, mliječne proizvode, ulja i masti.

 

Ključni broj otpada Naziv Primjeri
20 01 08 biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina otpadna hrana i piće: mliječni proizvodi, namirnice povučene iz prodaje, otpad od prerade hrane, alkoholna i bezalkoholna pića…
20 01 25 jestiva ulja i masti ulje za kuhanje, masti
15 01 01 ambalaža od papira i kartona otpadne kartonske kutije

 

  1. potrebno je na mjestu nastanka skladištiti odvojeno po vrstama kako ne bi došlo do miješanja i kako bi se kasnije mogao odgovarajuće oporabiti/ zbrinuti. Proizvedeni otpad ne smije se skladišti na mjestu nastanka duže od godinu dana. Skladište otpada treba biti fizički odvojeno od glavnih aktivnosti tvrtke. Podna površina skladišta mora biti lako periva i otporna na djelovanje otpada koji se skladišti. Spremnici za otpad moraju biti izrađeni od materijala otpornog na djelovanje otpada i izrađeni tako da je omogućeno sigurno punjenje, pražnjenje, ozračivanje, uzimanje uzoraka. Spremnici moraju biti označeni na način sadrže podatke o: nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada, datum početka skladištenja otpada, naziv proizvođača otpada, te u slučaju opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada. Za spremnike tekućega otpada potrebno je osigurati sabirnu jamu ili tankvanu (posuda koja zadržava slučajno razlivenu tekućinu).

Osim pravilnoga razvrstavanja i skladištenja otpada, važno je voditi brigu i o tome kome se predaje proizvedeni otpad. Otpad je potrebno predati tvrtki koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom.

 

Vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada

Potrebno je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada, koji se sastoji od obrasca ONTO i obrazaca pratećih listova. Zaseban obrazac ONTO vodi se za svaku godinu, vrstu (ključni broj otpada) i organizacijsku jedinicu. Obrazac treba sadržavati informacije o proizvođaču otpada, otpadu za koji se vodi obrazac i podatke o tijeku otpada (promjeni količina otpada). Prilikom predaje otpada tvrtki ovlaštenoj za gospodarenje otpadom uz otpad je potrebno predati i ispunjeni Prateći list za otpad (Obrazac PL-O). Nakon što tvrtka koja preuzima otpad odgovarajuće ispuni i ovjeri prateći list, jedan primjerak obrasca zadržava proizvođač, a kopije odlaze s otpadom ostalim sudionicima u procesu zbrinjavanja otpada.

Na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu možete naći ovlaštene tvrtke za zbrinjavanje bio-otpada, http://regdoz.azo.hr/Reports/DozvoleGospodarenjeOtpadom.aspx.

Savjetovanje HOK

Podijeli na FB