Usvojena Uredba o komunalnom otpadu kojom se uvodi naplata po količini u svim gradovima i općinama

Usvojena Uredba o komunalnom otpadu kojom se uvodi naplata po količini u svim gradovima i općinama

Vlada RH je na sjednici u četvrtak, 25. svibnja, prihvatila četiri zakonska i podzakonska akta iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike, od kojih su dva za područje gospodarenja otpadom, a dva za zaštitu zraka i ozonskog omotača.
Uredbom o komunalnom otpadu i Odlukom o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. omogućit će se brža i kvalitetnija uspostava učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u svim jedinicama lokalne samouprave.
Uredbom o komunalnom otpadu regulira se način pružanja javne usluge gospodarenja otpadom i njegove naplate te će omogućiti uspostavu kvalitetnog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u gradovima i općinama.
„Neki hrvatski gradovi već sada naplaćuju odvoz otpada po količini što je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Ovom uredbom ujednačujemo praksu. Naplata po količini obavezna je za sve jedinice lokalne samouprave“ – rekao je državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg.
Državni tajnik Šiljeg je naglasio kako Uredba potiče odvojeno sakupljanje otpada i smanjenje količine odloženog otada na odlagalištu na način da će osim putem reciklažnih dvorišta i spremnika na javnim površinama građani moći odvajati otpad već i na svom kućnom pragu. Uvodi se i poticajna naknada koja potiče općine i gradove na povećanje odvojenog sakupljanja otpada, odnosno smanjenje količina odloženog otpada.
„Do 2020. godine moramo odvajati 50% komunalnog otpada. Trenutno odvajamo u prosjeku oko 24%. Ovom uredbom potaknut ćemo i ubrzati postizanje tih ciljeva“ – istaknuo je državni tajnik Šiljeg.
Vlada RH na sjednici je usvojila i Odluku o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. donesenog u siječnju ove godine. U Hrvatskoj se još uvijek preko 80% komunalnog otpada odlaže na odlagališta i time se gube vrijedne sirovine. Ta porazna statistika nije se, na žalost, značajnije mijenjala od 2010. Stoga moramo brzo razvijati sustav odvojenog prikupljanja otpada, ponovnu uporabu, recikliranje i sve ostale mjere za razvoj resursno učinkovitog sustava. Razvijanjem sustava posljedično se omogućava i stvaranje novih radnih mjesta, posebno u industriji reciklaže.
Državni tajnik Šiljeg je rekao kako će ova Odluka pomoći u dostizanju ciljeva koji su zacrtani Planom gospodarenja otpadom jer se njome dodatno razrađuju potrebne aktivnosti i rokovi za realizaciju mjera koje su određene u Planu. Na taj se način osigurava lakša i brža provedba i praćenje Plana na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te omogućava bolja iskorištenost EU sredstava u iznosu od 475 milijuna eura, a koji su alocirani za gospodarenje otpadom.
Izmjenama Zakona o zaštiti zraka koji je danas prihvačen na sjednici Vlade te se upućuje na drugo čitanje u Sabor u hrvatsko se zakonodavstvo unose novi propisi iz područja zaštite zraka, zaštite klime i ozonskog sloja koje je Europska unija usvojila nakon zadnjih izmjena i dopuna hrvatskog Zakona o zaštiti zraka u travnju 2014. Izmjene se odnose na poboljšanje kakvoće benzinskih i dizelskih goriva, poboljšanja u sustavu praćenja kakvoće zraka, ograničavanju štetnih emisija iz srednjih uređaja za loženje.
Europska unija donijela je novu Uredbu kojom se uređuje postupanje sa flouriranim stakleničkim plinovima kojom se predviđa postupno ukidanje korištenja ovih štetnih plinova. Danas prihvaćenim Prijedlogom zakona koji će biti poslan u Sabor na drugo čitanje prenosi se navedena Uredba u nacionalno zakonodavstvo i određuju tijela koja će Uredbu provoditi.
Dokumenti:
Prijedlog uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom
Prijedlog odluke o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine
Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka
Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006

Podijeli na FB