Registracija subjekata i objekata u poslovanju s hranom

Registracija subjekata i objekata u poslovanju s hranom

VAŽNA OBAVIJEST

Registracija subjekata i objekata u poslovanju s hranom od 22. svibnja 2021. nije više u nadležnosti Ministarstva zdravstva.

Stupanjem na snagu  Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (narodne novine 52/21) Registar subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije vodi Državni inspektorat.

Rješenja o registraciji objekata/subjekata donesena na temelju zahtjeva koje su subjekti u poslovanju s hranom podnijeli Ministarstvu zdravstva ostaju na snazi te se smatra se da su subjekti i objekti u poslovanju s hranom koji su prije stupanja na snagu ovoga Zakona ishodili rješenje o registraciji obavijestili Državni inspektorat u skladu s člankom 75. ovoga Zakona te će, po službenoj dužnosti, biti evidentirani i upisani u Registar subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije.

Postupci započeti na temelju Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14., 56/15. i 32/19.) završit će se prema odredbama toga Zakona.

Upute za upis Registar subjekata iz nadležnosti sanitarne inspekcije možete naći na stranicama Državnog inspektorata https://dirh.gov.hr/o-drzavnom-inspektoratu-9/ustrojstvo-77/7-sektor-sanitarne-inspekcije/hrana-ukljucujuci-genetski-modificiranu-hranu-novu-hranu-i-genetski-modificirane-organizme/349

Podijeli na FB