Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda

Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda

Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda

NN 5/2020 (15.1.2020.), Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede

61

Na temelju članka 128. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROIZVODNJI BRAŠNA I PEKARSKIH PROIZVODA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalne količine brašna koje se mogu dobiti meljavom pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza, najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda, osim proizvoda od tijesta, finih pekarskih i srodnih proizvoda, način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način i uvjeti vođenja knjige evidencije utroška brašna, način i uvjeti vođenja evidencije o proizvodnji i prometu brašna te način izvještavanja Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

Minimalna (najmanja) količina brašna koja se mljevenjem može dobiti od 100 kg pšenice standardne kakvoće, raži ili kukuruza iznosi:

– od pšenice 72 kg proizvedenog brašna različitih tipova i namjena uključujući i krupicu,

– od raži 70 kg proizvedenog brašna različitih tipova i namjena te

– od kukuruza 45 kg proizvedenog brašna različitih tipova i namjena.

Članak 3.

(1) »Uslužnom meljavom« smatra se pružanje usluge mljevenja i proizvodnje brašna po nalogu i za račun vlasnika pšenice, raži i kukuruza (u daljnjem tekstu: vlasnik žitarica).

(2) »Zamjenskim poslom« smatra se kada vlasnik žitarica uskladišti svoju pšenicu, raž ili kukuruz kod proizvođača mlinskih proizvoda radi zamjene za određene količine brašna.

(3) Proizvođač mlinskih proizvoda, pravna ili fizička osoba koja proizvodi brašno namijenjeno ljudskoj prehrani mljevenjem pšenice, raži i kukuruza ili koja prva stavlja brašno na tržište (u daljnjem tekstu: proizvođač brašna) dužan je podatke o proizvodnji brašna iz stavaka 1. i 2. ovoga članka evidentirati pojedinačno po vlasnicima žitarica te dati na uvid osobama ovlaštenim za provedbu službenih kontrola ili dostaviti na zahtjev Ministarstvu.

(4) Međusobni odnosi proizvođača brašna i vlasnika žitarica u uslužnoj meljavi i zamjenskim poslovima reguliraju se cjenikom usluga proizvođača brašna objavljenim na oglasnoj ploči ili posebnim ugovorom.

Članak 4.

(1) Proizvođač brašna dužan je voditi evidenciju o ukupno samljevenim količinama pšenice, raži i kukuruza za svaki mjesec proizvodnje te evidentirati proizvedene količine brašna iz vlastite proizvodnje i količine brašna stavljenog u promet, a posebno količine proizvedene iz uslužne meljave ili iz zamjenskih poslova.

(2) Evidencija proizvodnje i prometa brašna iz stavka 1. ovoga članka mora se nalaziti u svakom proizvodnom objektu, a vodi se na Obrascu evidencije proizvodnje i prometa brašna iz Priloga I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac EPB).

(3) Proizvođači brašna dužni su popunjeni izvještaj o sveukupnoj proizvodnji i prometu brašna (Obrazac EPB) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine, dostaviti Ministarstvu zaključno 31. siječnja svake godine.

Članak 5.

Najviša količina brašna utrošena za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda (u daljnjem tekstu: utrošak brašna) u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva najvišu količinu brašna koju pravne i fizičke osobe koje se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda (u daljnjem tekstu: proizvođači pekarskih proizvoda) mogu utrošiti za proizvodnju proizvoda iz članka 6. ovoga Pravilnika, uključujući za zamjes i posip.

Članak 6.

(1) Za proizvodnju sljedećih vrsta proizvoda mogu se utrošiti količine brašna kako slijedi:

Redni broj Vrsta proizvoda Pojedinačna masa gotovog
proizvoda (g)
Najviša količina
utroška
brašna (g)
Kruhovi
1. Kruh bijeli 1500 1100
2. Kruh bijeli 1200 880
3. Kruh bijeli 1000 735
4. Kruh bijeli 800 590
5. Kruh bijeli 700 520
6. Kruh bijeli 500 380
7. Kruh bijeli 400 305
8. Kruh polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi 1500 1095
9. Kruh polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi 1200 880
10. Kruh polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi 1000 735
11. Kruh polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi 800 590
12. Kruh polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi 700 520
13. Kruh polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi 500 375
14. Kruh polubijeli, crni, raženi, kukuruzni, miješani, posebnih vrsta, iz drugih žitarica i drugi 400 300
Peciva
1. Pecivo pojedinačne mase do 50 g 1000 840
2. Pecivo pojedinačne mase od 51 do 100 g 1000 810
3. Pecivo pojedinačne mase 101 – 250 g 1000 785
Ostali proizvodi
1. Burek, savijače i sl. 1000 550
2. Krafne (punjene, prelivene, posute), piroške i sl. 1000 540
3. Proizvodi od lisnatog tijesta 1000 750

Najviša količina utroška gotovih (namjenskih) smjesa i koncentrata za proizvodnju 1000 g gotovog proizvoda:

• 650 g smjese za krafne

• 850 g smjese za croissante

• 500 g koncentrata za kruh odnosno prema recepturi ili uputi za upotrebu koju propisuje proizvođač gotovih smjesa ili koncentrata.

(2) Za proizvode koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka u pogledu vrste ili pojedinačne mase gotovog proizvoda, utrošak brašna računa se prema sličnoj vrsti proizvoda iz tablice, a za različite mase gotovog proizvoda razmjerno pojedinačnim masama navedenim u tablici.

Članak 7.

(1) Radi osiguravanja sljedivosti proizvoda, proizvođači pekarskih proizvoda su dužni točno voditi evidenciju pekarske proizvodnje, nabave i potrošnje brašna, vođenjem knjige evidencije utroška brašna (u daljnjem tekstu: KEUB).

Članak 8.

(1) KEUB se sastoji od dvanaest setova samokopirnog papira (original i kopija) A3 formata, uvezanih u tvrdi uvez koji su numerirani i služe za unos podataka o mjesečnoj proizvodnji pekarskih proizvoda po danima te evidentiranju ulaza i potrošnje brašna.

(2) Na predlistu KEUB-a napisane su upute za njeno ispunjavanje i vođenje.

(3) Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su sukladno uputama:

– evidentirati sve ulaze brašna odmah po primitku brašna u objekt,

– svakoga dana do kraja radnog vremena upisati proizvedene količine pekarskih proizvoda za prethodni dan, a za dane kada u proizvodnom pogonu nema proizvodnje pripadajući red precrtati.

(4) Uz KEUB proizvođači pekarskih proizvoda dužni su imati valjane originalne dokumente o ulazu brašna kojima dokumentiraju sljedivost proizvoda.

Članak 9.

(1) Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja tekuće kalendarske godine, KEUB ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.

(2) Sukladno odredbi iz stavka 1. ovoga članka, proizvođači pekarskih proizvoda koji se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda sezonski tijekom godine ili su tijekom godine započeli proizvodnju, dužni su prije početka proizvodnje KEUB ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.

Članak 10.

Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su prilikom nadzora, ili tijekom godine na zahtjev inspektora, dati na uvid KEUB i ostale potrebne dokumente nadležnom inspektoru te osobama ovlaštenim za provedbu službenih kontrola.

Članak 11.

(1) Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su po završetku kalendarske godine, a najkasnije do 31. siječnja KEUB iz prethodne godine dati na uvid nadležnom inspektoru te osobama ovlaštenim za provedbu službenih kontrola.

(2) Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su KEUB čuvati najmanje dvije godine.

Članak 12.

(1) Iznimno od članka 8. ovoga Pravilnika, KEUB proizvođači pekarskih proizvoda mogu voditi u elektronskom obliku ukoliko udovoljavaju uvjetima iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Elektronsko vođenje KEUB-a omogućeno je onim proizvođačima pekarskih proizvoda koji ostvaruju ukupni godišnji neto promet od djelatnosti proizvodnje pekarskih proizvoda veći od 5 milijuna kuna neto prometa.

(3) Elektronski vođen KEUB mora sadržavati sve podatke kao i ručno upisivan KEUB te se mora nalaziti u objektima za koje je nadležni inspektor svojom ovjerom na obrascu prijave dao odobrenje.

(4) Proizvođač pekarskih proizvoda koji KEUB vodi u elektronskom obliku, po isteku kalendarske godine dužan ju je pohranjenu u računalu čuvati najmanje dvije godine.

(5) Proizvođači pekarskih proizvoda koji KEUB vode u elektronskom obliku, dužni su je dati na uvid ili ispisati iz računala na traženje nadležnog inspektora te osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola.

(6) Proizvođači pekarskih proizvoda koji elektronski vode KEUB, dužni su u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja tekuće kalendarske godine, obrazac prijave elektronskog vođenja KEUB-a ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.

(7) Uz obrazac prijave proizvođači pekarskih proizvoda dužni su priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Obrazac prijave elektronskog vođenja KEUB-a nalazi se u Prilogu II. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac PEVKK).

(9) Ukoliko proizvođač pekarskih proizvoda koji KEUB vodi u elektronskom obliku u međuvremenu prestane udovoljavati uvjetima iz stavka 2. ovoga članka, dužan je KEUB nastaviti voditi sukladno člancima 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 142/13).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/106

Urbroj: 525-07/0160-20-5

Zagreb, 7. siječnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC EVIDENCIJE PROIZVODNJE I PROMETA BRAŠNA

Proizvođač brašna     Dostaviti Obrazac EPB
Naziv MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Adresa     Ulica grada Vukovara 78
OIB   MBS 10000 Zagreb
Obrazac EVIDENCIJE PROIZVODNJE I PROMETA BRAŠNA
Izvještaj o proizvodnji i prometu brašna (razdoblje) od _____________ do _____________ 20____ godine
Proizvodnja brašna
od
Ulazna masa sirovine kg Ukupna masa
proizvedenog brašna kg
Količina brašna stavljenog u promet prema vrsti pretpakovine u kg
  Vlastita proizvodnja Uslužna meljava Zamjenski poslovi Vlastita proizvodnja Uslužna meljava Zamjenski poslovi < 1 kg 1<2 kg 2<5 kg 5<10 kg 10<25 kg 25<50 kg rinfuza
Pšenice                          
Tvrde pšenice                          
Raži                          
Pšenoraži                          
Kukuruza                          
Ostalo (navesti)                          
Ostalo (navesti)                          
Sveukupno                          
Datum:   Potpis:

PRILOG II.

OBRAZAC PRIJAVE ELEKTRONIČKOG VOĐENJA KEUB-a

Proizvođač pekarskih proizvoda   Podaci o adresi
nadležne ispostave
Nadležni inspektor Obrazac PEVKK
Naziv  
Adresa    
OIB MBS  
Obrazac PRIJAVE ELEKTRONIČKOG VOĐENJA KEUB-a
Ovim putem prijavljujem i izjavljujem da raspolažemo programskim (softverskim) rješenjem i opremom za elektroničko vođenje podataka o utrošku brašna u proizvodnji pekarskih proizvoda.
Izjavljujem da sukladno članku 12. Pravilnika o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda udovoljavamo uvjetu, budući da smo registrirana pravna osoba za proizvodnju pekarskih proizvoda te nam je ukupni godišnji neto promet u pekarstvu veći od 5.000.000,00 kuna

Elektronički vođen KEUB sadržava sve podatke kao i ručno upisivan KEUB, a nalazi se u objektu na sljedećoj adresi:

______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________

Podaci o osobama zaduženim za elektroničko vođenje KEUB-a

Ime, prezime, OIB, svojstvo: _________________________, _________________________, _________________________, __________________

Ime, prezime, OIB, svojstvo: _________________________, _________________________, _________________________, __________________

Ime, prezime, OIB, svojstvo: _________________________, _________________________, _________________________, __________________

Datum podnošenja

_______________________________

Podnositelj, odgovorna osoba:

Ime, Prezime ___________________, __________________, Potpis ______________

Ovjera (pečat)

Ovjera pečatom i potpisom nadležnog inspektora.

Datum prihvaćanja, ovjere i odobrenja

_______________________________

Nadležni inspektor:

Ime, Prezime _______________, _____________, Potpis ______________________

Ovjera (pečat)

Podijeli na FB