PRAVILNIK O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA

PRAVILNIK O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

997

Na temelju članka 10. stavaka 5., 6. i 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se nastavni plan i program početne i periodičke izobrazbe vozača za pojedine kategorije vozila, način provođenja provjere znanja za stjecanje početne kvalifikacije vozača, izdavanje SSO-a o početnim kvalifikacijama, SSO-a o ubrzanim početnim kvalifikacijama i SSO-a o periodičkoj izobrazbi, vođenje evidencije te izgled obrazaca SSO-a o početnim kvalifikacijama, SSO-a o ubrzanim početnim kvalifikacijama i SSO-a o periodičkoj izobrazbi vozača, sadržaj obavezne stručne literature te postupak odobravanja obavezne stručne literature, program, način provedbe i sadržaj ispita za stjecanje početne kvalifikacije za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima kojima se obavlja iznajmljivanje vozila sa vozačem kao poseban oblik prijevoza, najmanja cijena osposobljavanja vozača za stjecanje početne kvalifikacije i provedbu periodičke izobrazbe, najviša cijena ispita za stjecanje početne kvalifikacije vozača te način osnivanja i rada ispitnih centara.

Područje primjene

Članak 2.

Ovaj Pravilnik se primjenjuje na sve postupke stjecanja početne kvalifikacije i provedbe periodičke izobrazbe predviđene odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18) – dalje: Zakon.

Informacijski sustav za praćenje stručne osposobljenosti vozača

Članak 3.

(1) Za potrebe vođenja nacionalne evidencije o stečenim početnim kvalifikacijama i provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača, ustrojava se informacijski sustav za praćenje stručnog osposobljavanja vozača (dalje: ISPOV).

(2) Informacijski sustav za praćenje stručnog osposobljavanja vozača dio je Registra profesionalnih vozača i sastavni dio Nacionalnog registra cestovnih prijevoznika, sukladno Zakonu.

(3) U ISPOV se unose svi podaci o početnim kvalifikacijama i periodičkoj izobrazbi vozača predviđeni Zakonom i ovim Pravilnikom.

II. CENTRI ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA

Postupak dobivanja statusa centra za osposobljavanje vozača

Članak 4.

(1) O statusu centra za osposobljavanje vozača odlučuje se rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (dalje: Ministarstvo) u upravnom postupku, u kojem se utvrđuje ispunjavanje svih potrebnih uvjeta za obavljanje poslova centra za osposobljavanje vozača predviđenih Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za dobivanje statusa centra za osposobljavanje vozača propisanih Zakonom provodi Povjerenstvo koje odlukom osniva ministar nadležan za poslove prometa (dalje: Ministar).

(3) Pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik podnosi Ministarstvu zahtjev za dobivanje statusa centra za osposobljavanje vozača i uz zahtjev prilaže svu dokumentaciju s dokazima o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova centra za osposobljavanje vozača iz Zakona.

(4) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka uvidom u priloženu dokumentaciju i provedenim očevidom provjerava ispunjavanje uvjeta za dobivanje statusa centra za osposobljavanje vozača predviđenih Zakonom i o tome sastavlja zapisnik.

(5) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se temeljem prijedloga Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga Pravilnika ima najmanje tri člana i predsjednika povjerenstva.

Vođenje elektroničke evidencije centara za osposobljavanje vozača

Članak 5.

Ministarstvo u ISPOV-u vodi evidenciju odobrenih centara za osposobljavanje vozača koja sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. Podaci o centru za osposobljavanje vozača:

a. OIB,

b. naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe – obrtnika,

c. sjedište pravne osobe, odnosno prebivalište fizičke osobe – obrtnika,

d. adresu prostora u kojem se provodi postupak osposobljavanja,

e. adresu prometnog vježbališta,

f. registarske oznake motornih vozila koja se koriste u postupku osposobljavanja;

2. Popis stručnog kadra koji provodi postupak osposobljavanja:

a. OIB osobe,

b. ime i prezime,

c. vrsta stručne spreme,

d. oznaka (broj) i naziv izdavatelja dokumenta o stečenoj stručnoj spremi (diploma, svjedodžba i sl.);

3. Datum izdavanja rješenja o odobrenju za rad centra za osposobljavanje,

4. Razlog i datum ukidanja rješenja o odobrenju za rad centra za osposobljavanje.

III. ISPITNI CENTRI

Djelokrug rada ispitnih centara

Članak 6.

Ispitni centri mogu provoditi teorijsku i/ili praktičnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti za stjecanje početne kvalifikacije vozača (dalje: teorijski i/ili praktični ispit odnosno ispit).

Uvjeti koje moraju ispuniti ispitni centri

Članak 7.

(1) Ispitni centar koji provodi teorijski ispit iz članka 6. ovoga Pravilnika mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

– imati uredski prostor u vlasništvu ili zakupu površine najmanje 50 m², propisno opremljen za provedbu teorijskog ispita za najmanje 20 kandidata, u sjedištu ispitnog centra ili u dislociranom mjestu provođenja ispita, i

– imati stručne kadrove za provedbu teorijskog ispita, sa završenim najmanje preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem cestovnog prometnog smjera ili prava, s najmanje jednom godinom radnog iskustva.

(2) Ispitni centar koji provodi praktični ispit iz članka 6. ovoga Pravilnika mora zadovoljiti uvjete iz članka 11. stavka 2. podstavaka b), c), d), g) i h) Zakona.

(3) Ispitni centri koji provode i teorijski i praktični ispit iz članka 6. ovoga Pravilnika, moraju zadovoljiti uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Postupak dobivanja statusa ispitnog centra

Članak 8.

(1) O statusu ispitnog centra odlučuje se rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (dalje: Ministarstvo) u upravnom postupku, u kojem se utvrđuje ispunjavanje svih potrebnih uvjeta za obavljanje poslova ispitnog centra predviđenih Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za dobivanje statusa ispitnog centra propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom provodi Povjerenstvo iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ili druga institucija podnosi Ministarstvu zahtjev za dobivanje statusa ispitnog centra i prilaže uz zahtjev dokumentaciju s dokazima o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova ispitnog centra iz Zakona i ovoga Pravilnika.

(4) Povjerenstvo iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika uvidom u priloženu dokumentaciju i po potrebi provedenim očevidom provjerava ispunjavanje uvjeta za dobivanje statusa ispitnog centra predviđenih Zakonom i ovim Pravilnikom i o tome sastavlja zapisnik.

(5) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se temeljem prijedloga Povjerenstva iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Vođenje elektroničke evidencije centara za osposobljavanje vozača

Članak 9.

Ministarstvo u ISPOV-u vodi evidenciju odobrenih ispitnih centara koja sadrži sljedeće podatke:

1. Podaci o ispitnom centru:

a. OIB

b. naziv pravne osobe, odnosno fizičke osobe – obrta, odnosno institucije

c. sjedište pravne osobe, odnosno fizičke osobe – obrta, odnosno institucije

d. adresu prostora u kojem se provodi teorijski dio ispita

e. adresu prometnog vježbališta na kojem se provodi praktični dio ispita

f. registarske oznake motornih vozila koja se koriste u postupku ispitivanja.

2. Popis stručnog kadra koji provodi postupak ispitivanja:

a. OIB osobe

b. ime i prezime

c. vrsta stručne spreme

d. oznaka (broj) dokumenta o stečenoj stručnoj spremi (diploma, svjedodžba i sl.) i naziv izdavatelja dokumenta

3. Datum izdavanja rješenja o davanju ovlasti za obavljanje poslova ispitnog centra

4. Razlog i datum ukidanja rješenja o davanju ovlasti za obavljanje poslova ispitnog centra.

IV. PROVEDBA STJECANJA POČETNIH KVALIFIKACIJA

Programi osposobljavanja i nastavni planovi

Članak 10.

(1) Program za stjecanje početnih kvalifikacija i provedbu periodičke izobrazbe vozača kojima se utvrđuju nastavni sadržaji, plan provedbe i nastavne metode, izrađen sukladno minimalnim zahtjevima i sadržajima izobrazbe za početnu kvalifikaciju i provedbu periodičke izobrazbe, tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.).

(2) Program za stjecanje početnih kvalifikacija za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima kojima se obavlja iznajmljivanje vozila s vozačem kojim se utvrđuju nastavni sadržaji, plan provedbe i nastavne metode, izrađen sukladno minimalnim zahtjevima i sadržajima izobrazbe za početnu kvalifikaciju, tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2.).

(3) Centri za osposobljavanje vozača dužni su osigurati provedbu programa iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Temeljem sadržajnih odredbi programa iz stavka 1. ovoga članka, centri za osposobljavanje vozača su dužni izraditi svoj nastavni plan, sukladno odredbama članka 11. stavka 2. podstavka a). Zakona.

Postupak odobravanja stručne literature

Članak 11.

(1) Povjerenstvo iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika odobrava stručnu literaturu koja predstavlja osnovu za usvajanje propisanog gradiva i pristup ispitu.

(2) Povjerenstvo je dužno obavještavati zainteresiranu javnost o odobrenoj stručnoj literaturi iz stavka 1. ovoga članka preko web (mrežne) stranice Ministarstva i na druge odgovarajuće načine putem medija.

(3) Literatura za pripremu ispita ne može se koristiti ukoliko nema odobrenje iz stavka 1. ovoga članka.

(4) O odobravanju stručne literature iz stavka 1. ovoga članka donosi se rješenje od strane Ministarstva, koje se izdaje na zahtjev podnositelja zahtjeva za odobrenje stručne literature.

(5) Za potrebe polaganja ispita za stjecanje početnih kvalifikacija za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima kojima se obavlja iznajmljivanje vozila s vozačem, a s ciljem efikasne provedbe ispita, Povjerenstvo iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika će pripremiti Katalog pitanja i odgovora i objaviti ga na web (mrežnim) stranicama Ministarstva.

(6) Katalog pitanja i odgovora iz stavka 5. ovoga članka ima status odobrene stručne literature iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Povjerenstvo iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika može pripremiti i objaviti Katalog pitanja i odgovora i za stjecanje drugih oblika početne kvalifikacije vozača predviđenih Zakonom.

Sadržaj obavezne stručne literature

Članak 12.

Stručna literatura za pripremu teorijskog dijela ispita iz članka 11. ovoga Pravilnika mora imati sadržaj sukladan odredbama članka 10. ovoga Pravilnika i sukladan prilozima 1. i 2. ovog Pravilnika.

Najava termina stručnog osposobljavanja

Članak 13.

(1) Ovlašteni centri za osposobljavanje vozača dužni su najaviti termine osposobljavanja preko sustava ISPOV, najmanje osam dana prije njihovog održavanja.

(2) Najava termina osposobljavanja podrazumijeva dostavu sljedećih podataka u sustav ISPOV:

1. planirani početak osposobljavanja

2. raspored sati osposobljavanja po danima

3. popis predavača po predmetima i po danima

4. lokaciju izvođenja nastave osposobljavanja

5. prometno vježbalište za izvođenje osposobljavanja

6. popis vozila na kojima će se provoditi osposobljavanje i

7. planirani završetak osposobljavanja.

Prijava kandidata i vođenje evidencije

Članak 14.

(1) Ovlašteni centri za osposobljavanje dužni su prije početka osposobljavanja prijaviti kandidate u ISPOV.

(2) Prijava kandidata iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća sljedeće podatke:

1. Podatke o kandidatu

a. OIB

b. Ime i prezime kandidata

c. Broj vozačke dozvole

2. Kategoriju za koju se provodi osposobljavanje.

(3) Ovlašteni predavači u sustavu ISPOV vode dnevnu evidenciju provedenih osposobljavanja, što obavezno uključuje evidenciju prisutnosti kandidata na programu osposobljavanja.

Osobe nadležne za provedbu polaganja ispita

Članak 15.

(1) Teorijski ispit iz članka 6. ovoga Pravilnika provode osobe koje imaju zadovoljene uvjete propisane odredbama članka 7. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Kada je isti propisan, praktični ispit provode ovlašteni ispitivači koji moraju imati završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij cestovnog prometnog smjera ili specijalistički diplomski stručni studij cestovnog prometnog smjera, položen stručni ispit sukladno posebnim propisima i iskustvo od najmanje tri godine na poslovima provedbe vozačkih ispita ili na poslovima edukacije u cestovnom prometu.

(3) Za provedbu ispita ispitni centar može angažirati osobe koje nisu zaposlenici ispitnog centra, temeljem posebnog ugovora kojim se definiraju međusobna prava i obaveze u smislu provedbe ispita iz ovoga Pravilnika.

Visina naknade za polaganje ispita

Članak 16.

Odluku o visini naknade za polaganje ispita za stjecanje početnih kvalifikacija vozača donosi ispitni centar, pri čemu naknada za polaganje ispita ne može biti viša od 1.000,00 kuna kada se ispit sastoji samo od teorijskog dijela, od 2.000,00 kuna kada se ispit sastoji samo od praktičnog dijela odnosno 3.000,00 kuna kada se ispit sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

Provedba ispita za stjecanje početnih kvalifikacija

Članak 17.

(1) Ispit za stjecanje početnih kvalifikacija, osim početnih kvalifikacija za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima kojima se obavlja iznajmljivanje vozila s vozačem kao poseban oblik prijevoza, obavlja se polaganjem njegovog teorijskog i praktičnog dijela.

(2) Teorijski dio ispita iz stavka 1. ovoga članka mora trajati najmanje četiri nastavna sata odnosno najmanje 180 minuta, a sastoji se iz dva dijela i to od:

– pitanja koja uključuju odabir između više ponuđenih odgovora i pitanja koja zahtijevaju izravan odgovor ili kombinacije tih dviju vrsta pitanja i

– zadataka s praktičnim primjerima.

(3) Praktični dio ispita iz stavka 1. ovoga članka mora trajati najmanje dva nastavna sata odnosno 90 minuta, a sastoji se iz dva dijela i to od:

– ispita za ocjenu osposobljenosti za racionalnu vožnju u skladu s prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, koji se u pravilu provodi na svim vrstama cesta, a koje ceste imaju različite stupnjeve intenziteta prometnih tokova na koje kandidati mogu u praksi naići te u uvjetima različitih obilježja i gustoće prometnih tokova, pri čemu vrijeme vožnje mora biti optimalno iskorišteno, tako da se kandidati mogu ocijeniti iz svih područja s kojima će se susretati u praksi, u trajanju od najmanje 60 minuta, i

– provjere praktičnih znanja, u trajanju od najmanje 30 minuta, koja obuhvaća sadržaje iz Priloga 1. ovoga Pravilnika pri čemu vozilo koje se koristi za provedbu ispita mora ispunjavati zahtjeve koji su posebnim propisima utvrđeni za ispitna vozila.

(4) Uz praktični dio ispita iz stavka 3. ovoga članka može se provesti i ispit na simulatoru vožnje, kako bi se ocijenila osposobljenost za racionalnu vožnju sukladno prometnim propisima i sigurnosnim pravilima u različitim simuliranim uvjetima na cesti, ovisno o promjenama vremenskih prilika tijekom dana ili noći.

(5) Ispit iz stavka 4. ovoga članka smije trajati najviše 30 minuta i to vrijeme se uračunava u ukupno trajanje praktičnog dijela ispita.

(6) Praktičnom dijelu ispita može pristupiti kandidat koji ima položen vozački ispit za odgovarajuću kategoriju vozila, odnosno koji ima vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

(7) Kandidat koji obavlja djelatnost prijevoza tereta, a želi promijeniti ili proširiti djelatnost na prijevoz putnika ili obratno, mora položiti teorijski dio ispita koji nije polagao te položiti i praktični dio ispita za pojedinu kategoriju vozila u cijelosti.

(8) Sadržaj ispita za stjecanje početnih kvalifikacija iz ovoga članka mora biti u skladu sa odredbama Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Provedba ispita za stjecanje početne kvalifikacije za vozače autotaksi vozila i vozače koji obavljanju iznajmljivanje vozila sa vozačem kao posebni oblik prijevoza

Članak 18.

(1) Ispit za stjecanje početnih kvalifikacija za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima kojima se obavlja iznajmljivanje vozila s vozačem kao posebni oblik prijevoza, obavlja se polaganjem ispita iz poznavanja propisa kojima se regulira autotaksi prijevoz i ostalih prometnih propisa, koji se sastoji samo od teorijskog dijela.

(2) Teorijski dio ispita ne smije trajati više od dva nastavna sata odnosno 90 minuta.

(3) Teorijski ispit sastoji se od pitanja koja uključuju odabir između više ponuđenih odgovora i pitanja koja zahtijevaju izravan odgovor ili kombinacije tih dviju vrsta pitanja.

(4) Sadržaj ispita za stjecanje početnih kvalifikacija za vozače autotaksi vozila i vozače koji obavljanju iznajmljivanje vozila sa vozačem kao posebni oblik prijevoza iz ovoga članka, mora biti u skladu sa odredbama Priloga 2. ovoga Pravilnika.

Izdavanje i obrasci svjedodžbi o stečenoj stručnoj osposobljenosti

Članak 19.

(1) Ispitni centri će kandidatu koji uspješno položi teorijski i praktični dio ispita (ako je isti propisan) odnosno kandidatu koji stekne početnu kvalifikaciju sukladno odredbama članka 7. stavka 2. Zakona, izdati Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama (dalje: SSO o početnim kvalifikacijama).

(2) Ispitni centri će kandidatu koji uspješno položi teorijski i praktični dio ispita (ako je isti propisan) odnosno kandidatu koji stekne početnu kvalifikaciju sukladno odredbama članka 7. stavka 4. Zakona izdati Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o ubrzanim početnim kvalifikacijama (dalje: SSO-a o ubrzanim početnim kvalifikacijama).

(3) Obrasci SSO o početnim kvalifikacijama i SSO o ubrzanim početnim kvalifikacijama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Prilog 3. i Prilog 4. Pravilnika).

(4) SSO o početnim kvalifikacijama i SSO o ubrzanim početnim kvalifikacijama se ispisuje direktno iz ISPOV-a, na obrascima sukladno odredbama stavka 3. ovoga članka, a temeljem podataka uvedenih u ISPOV.

(5) Svaka SSO o početnim kvalifikacijama i SSO o ubrzanim početnim kvalifikacijama otisnuta na predmetnim obrascima, mora biti ovjerena potpisom i pečatom ispitnog centra.

(6) Kandidatima iz članka 7. stavka 3. Zakona, SSO o početnim kvalifikacijama izdaju srednje škole ili druge ovlaštene organizacije za provedbu srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje »vozač motornog vozila«, nakon obrane završnog rada na kraju srednjoškolskog programa obrazovanja za to zanimanje, na način propisan odredbama stavka 4. ovoga članka.

(7) Svi podaci o izdanim SSO iz stavaka 1., 2. i 6. ovoga Pravilnika unose se u ISPOV i to u roku od najviše 15 dana od dana izdavanja.

Redovni program stjecanja početne kvalifikacije

Članak 20.

(1) Redovni program za stjecanje početnih kvalifikacija sastoji se od poduke u trajanju od 280 sati, sukladno sadržajima iz Priloga 1. ovog Pravilnika, te teoretskog i praktičnog dijela ispita.

(2) Uz pohađanje poduke iz stavka 1. ovoga članka, kandidati moraju, u pratnji stručnog zaposlenika centra za osposobljavanje, obaviti najmanje 20 nastavnih sati vožnje samostalno u vozilu.

(3) Samostalnoj vožnji iz stavka 2. ovoga članka mogu pristupiti kandidati koji imaju položen vozački ispit odgovarajuće kategorije, odnosno važeću vozačku dozvolu.

(4) Samostalna vožnja iz stavka 2. ovoga članka obavlja se vozilom odgovarajuće kategorije, koje ispunjava zahtjeve za ispitna vozila određene posebnim propisima.

(5) Od ukupno 20 nastavnih sati samostalne vožnje, kandidati smiju voziti najviše osam nastavnih sati na posebnom terenu ili na odgovarajućem simulatoru vožnje, u cilju osposobljavanja vozača za racionalnu vožnju, sukladno prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, u različitim uvjetima na cesti, ovisno o promjenama vremenskih prilika tijekom dana i noći.

(6) Kandidati koji obavljaju prijevoz tereta i posjeduju SSO o početnim kvalifikacijama, a žele obavljati prijevoz putnika ili obratno, nisu dužni polagati dio ispita za početne kvalifikacije koji je zajednički, nego samo dio koji nisu polagali.

(7) Tečaj ubrzanog stjecanja početne kvalifikacije iz stavka 6. ovoga članka traje 70 nastavnih sati, uključujući pet sati samostalne vožnje u vozilu odgovarajuće kategorije, u pratnji osobe koja je osposobljavala kandidata.

Ubrzani program stjecanja početne kvalifikacije

Članak 21.

(1) Program ubrzanog stjecanje početnih kvalifikacija sastoji se od poduke u trajanju od 140 sati, sukladno sadržajima iz Priloga 1. ovog Pravilnika, te teoretskog i praktičnog dijela ispita.

(2) Uz pohađanje tečaja iz stavka 1. ovoga članka, kandidati moraju, u pratnji stručnog zaposlenika centra za osposobljavanje, obaviti najmanje 10 nastavnih sati vožnje samostalno u vozilu.

(3) Samostalnoj vožnji mogu pristupiti kandidati koji imaju položen vozački ispit odgovarajuće kategorije, odnosno važeću vozačku dozvolu.

(4) Samostalna vožnja obavlja se vozilom odgovarajuće kategorije, koje ispunjava zahtjeve za ispitna vozila određene posebnim propisima.

(5) Od ukupno 10 nastavnih sati samostalne vožnje, kandidati smiju voziti najviše četiri nastavna sata na posebnom terenu ili na odgovarajućem simulatoru vožnje, u cilju osposobljavanja vozača za racionalnu vožnju, sukladno prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, u različitim uvjetima na cesti, ovisno o promjenama vremenskih prilika tijekom dana i noći.

(6) Kandidati koji obavljaju prijevoz tereta i posjeduju SSO o početnim kvalifikacijama, a žele obavljati prijevoz putnika ili obratno, nisu dužni polagati dio ispita za početne kvalifikacije koji je zajednički, nego samo dio koji nisu polagali.

(7) Tečaj ubrzanog stjecanja početne kvalifikacije iz stavka 6. ovoga članka traje 35 nastavnih sati, uključujući dva i pol sata samostalne vožnje u vozilu odgovarajuće kategorije, u pratnji osobe koja je osposobljavala kandidata.

V. PROVEDBA PERIODIČKE IZOBRAZBE

Sadržaj periodičke izobrazbe

Članak 22.

(1) Periodična izobrazba sastoji se od obuke vozača koji imaju SSO o početnim kvalifikacijama, SSO o ubrzanim početnim kvalifikacijama i vozača koji su izuzeti obveze stjecanja početne kvalifikacije, a sukladno odredbama članka 9. Zakona.

(2) Periodična izobrazba vozača provodi se svakih pet godina pohađanjem obveznog tečaja iz svih područja navedenih u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, u trajanju od najmanje 35 nastavnih sati, a najmanje sedam sati dnevno.

(3) Periodička izobrazba može se dijelom provoditi i na simulatoru vožnje.

Najava provedbe periodične izobrazbe

Članak 23.

(1) Ovlašteni centri za osposobljavanje dužni su najaviti termine periodične izobrazbe preko sustava ISPOV, najmanje osam dana prije njihovog održavanja.

(2) Najava termina periodične izobrazbe podrazumijeva dostavu sljedećih podataka u sustav ISPOV:

1. planirani početak osposobljavanja

2. raspored sati osposobljavanja po danima

3. popis predavača po predmetima i po danima

4. lokaciju izvođenja nastave osposobljavanja i

5. planirani završetak osposobljavanja.

Prijavljivanje kandidata i vođenje evidencije

Članak 24.

(1) Ovlašteni centar za osposobljavanje dužan je prije početka periodične izobrazbe prijaviti kandidate u ISPOV.

(2) Prijava osposobljavanja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća sljedeće podatke:

1. Podatke o kandidatu

a. OIB

b. Ime i prezime kandidata

c. Broj vozačke dozvole

2. Kategoriju za koju se provodi osposobljavanje

(3) Ovlašteni predavači u sustavu ISPOV vode dnevnu evidenciju provedene periodične izobrazbe što uključuje i evidenciju prisutnosti kandidata na programu periodične izobrazbe.

Izdavanje Svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi

Članak 25.

(1) Centar za osposobljavanje vozaču koji je kod njega pohađao izobrazbu iz članka 22. stavak 1. ovoga Pravilnika izdaje Svjedodžbu o stečenoj periodičkoj izobrazbi (SSO o periodičnoj izobrazbi).

(2) Obrazac SSO o periodičnoj izobrazbi tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 5.).

(3) SSO o periodičnoj izobrazbi se ispisuje direktno iz ISPOV-a na propisanom obrascu, a temeljem podataka sadržanih unutar sustava.

(4) Svaka SSO o periodičnoj izobrazbi otisnuta na propisanom obrascu mora biti ovjerena potpisom i pečatom centra za osposobljavanje.

(5) Svi podaci o izdanim SSO iz stavka 1. ovoga članka unose se u ISPOV, najkasnije u roku od 15 dana od dana izdavanja.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Podaci iz članka 19. stavka 7. i članka 25. stavka 5. ovoga Pravilnika moraju najmanje sadržavati: ime i prezime vozača, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, mjesto prebivališta, datum i mjesto provjere znanja za stjecanje početnih kvalifikacija, podatak o vrsti prijevoza za koje je vozač stekao početne kvalifikacije odnosno prošao periodičku izobrazbu, broj i datum izdavanja SSO o početnim kvalifikacijama ili potvrde o periodičkoj izobrazbi.

(2) Ispitni centri su dužni trajno čuvati dokumentaciju o stjecanju početnih kvalifikacija za vozače.

(3) Centri za osposobljavanje su dužni dokumentaciju o periodičkoj izobrazbi za vozače čuvati najmanje deset godina nakon izdavanja potvrde o periodičkoj izobrazbi.

(4) Odluku o visini naknade za provedbu tečaja za stjecanja početne kvalifikacije na način iz članka 7. stavka 2. Zakona donosi centar za osposobljavanje, pri čemu naknada ne može biti manja od 7.500,00 kuna.

(5) Odluku o visini naknade za provedbu tečaja za stjecanja početne kvalifikacije na način iz članka 7. stavka 4. Zakona donosi centar za osposobljavanje, pri čemu naknada ne može biti manja od 5.000,00 kuna.

(6) Odluku o visini naknade za provedbu tečaja periodičke izobrazbe vozača donosi centar za osposobljavanje, pri čemu naknada ne može biti manja od:

– 1.500,00 kuna tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta,

– 1.500,00 kuna tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz putnika,

– 2.250,00 kuna tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika.

(7) Fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe koje obavljaju djelatnost autotaksi prijevoza i iznajmljivanja vozila sa vozačem kao posebnog oblika prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu te vozači tih vozila, dužni su se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika uskladiti s odredbama članka 8. Zakona, a sukladno odredbama članka 118. stavka 11. Zakona.

(8) Osobe koje posjeduju srednjoškolsko obrazovanje u zanimanju »vozač motornog vozila« ili će ga steći po posebnim propisima, oslobođene su stjecanja početne kvalifikacije za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima za najam vozila s vozačem te poslove vozača takvog prijevoza obavljaju temeljem svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za zanimanje »vozač motornog vozila«.

(9) Centri za osposobljavanje vozača koji su dobili ovlast za obavljanje poslova centra za osposobljavanje sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/13) nastavljaju s radom, a svoje poslovanje su dužni uskladiti s odredbama ovog Pravilnika u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu.

(10) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (»Narodne novine«, br. 31/2014).

(11) Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/17

Urbroj: 530-07-18-2

Zagreb, 1. lipnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

MINIMALNI ZAHTJEVI ZA POČETNU I PERIODIČKU IZOBRAZBU VOZAČA

MINIMALNI ZAHTJEVI PODRUČJA – SADRŽAJI KATEGORIJE VOZILA
C1 C1E C CE D1 D1E D DE
1. USAVRŠAVANJE RACIONALNE VOŽNJE, KOJA SE TEMELJI NA PROMETNIM PROPISIMA I SIGURNOSNIM PRAVILIMA
1.1.

Poznavanje obilježja prijenosnih sustava radi njihove optimalne iskorištenosti:

dijagrami okretnog momenta, snage i specifične potrošnje motora, optimalno korištenje brojača okretaja, optimalni broj okretaja pri promjeni brzine, dijagrami omjera prijenosa mjenjača

x x x x x x x x
1.2. Poznavanje tehničkih obilježja i rada sigurnosnih kontrola za nadzor nad vozilom, smanjenje habanja na minimum i sprječavanja smetnji u radu: specifičnosti hidrauličkog vakumskog sustava servo kočnica, ograničenje korištenja kočnica i usporivača, kombinirano korištenje kočnica i usporivača, bolje korištenje omjera brzine i prijenosa, korištenje inercije vozila, usporavanje i kočenje na nizbrdici, postupci u slučaju kvara x x x x x x x x
1.3.

Sposobnost optimizacije potrošnje goriva:

optimizacija potrošnje goriva primjenom znanja iz točaka 1.1. i 1.2.

x x x x x x x x
1.4. Sposobnost utovara vozila uz poštivanje sigurnosnih pravila i ispravno korištenje vozila: sile koje utječu na vozilo u kretanju, korištenje omjera prijenosa mjenjača u skladu s opterećenjem vozila i osobinama ceste, izračun korisnog opterećenja vozila ili kombinacije, izračun ukupnog obujma, raspodjela opterećenja, posljedice preopterećenja osovine, stabilnost i težište vozila, vrste ambalaže i paleta; glavne kategorije tereta koje zahtijevaju pričvršćivanje, tehnike pritezanja i privezivanja, korištenje remenja za pričvršćivanje, korištenje priteznih uređaja, korištenje opreme za rukovanje teretom, postavljanje i skidanje cerade ili nepromočive tkanine. x x x x        
1.5. Sposobnost osiguravanja sigurnosti i udobnosti putnika: prilagođavanje uzdužnom i bočnom kretanju, poštivanje ostalih sudionika u prometu, podjela cesta, položaj vozila na cesti, sigurno kočenje, upravljanje prevjesom, korištenje posebnih infrastruktura (javne površine, vozne trake za posebne svrhe), rješavanja nesuglasja između sigurne vožnje i ostalih uloga vozača, interakcija i komunikacija s putnicima, osobitosti određenih skupina putnika (invalidne osobe, djeca)         x x x x
1.6. Sposobnost utovara vozila uz poštovanje sigurnosnih pravila i ispravno korištenje vozila: sile koje utječu na vozilo u vožnji, primjena omjera prijenosa mjenjača u skladu s opterećenjem vozila i osobinama ceste, izračun korisnog opterećenja vozila ili skupa vozila, raspodjela opterećenja, posljedice preopterećenja osovine, stabilnost i težište vozila x x x x x x x x
2. PRIMJENA PROPISA
2.1. Poznavanje propisa kojima je uređeno: maksimalno radno vrijeme u području prijevoza, načela, primjena i posljedice primjene Uredbe Vijeća 1985/3820/EEZ od 20. prosinca 1985. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva u vezi s cestovnim prijevozom (SL L br. 370 od 31. 12. 1985., str. 1) i Uredbe Vijeća 1985/3821/EEZ od 20. prosinca 1985. o tahografu (nadzornom uređaju) u cestovnom prometu (SL L br. 370 od 31. 12. 1985., str. 8) sa svim izmjenama i dopunama; kazne za nekorištenje, neispravno korištenje ili neovlašteno rukovanje tahografom; poznavanje socijalnih uvjeta u cestovnom prijevozu, prava i dužnosti vozača u pogledu početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe. x x x x x x x x
2.2. Poznavanje propisa koji uređuju prijevoz tereta: licencije za obavljanje djelatnosti prijevoza, obveze na temelju standardnih ugovora za prijevoz tereta, priprema dokumenata koji čine ugovor za prijevoz, međunarodne prijevozne dozvole, obveze na temelju Konvencije o ugovoru za međunarodni prijevoz tereta cestom, priprema međunarodnog teretnog lista, prelaženje graničnog prijelaza, otpremnička poduzeća, posebni prateći dokumenti za teret. x x x x        
2.3

Poznavanje propisa o prijevozu putnika:

prijevoz posebnih skupina putnika, sigurnosna oprema u autobusima, sigurnosni pojasevi, opterećenje vozila.

        x x x x
3. ZDRAVLJE, SIGURNOST NA CESTI I ZAŠTITA OKOLIŠA, USLUGA, LOGISTIKA
3.1. Upoznavanje vozača s rizicima na cesti i ozljedama na radu: svijest vozača o opasnostima na cesti, vrste ozljeda na radu u djelatnosti prijevoza, statistika o prometnim nesrećama na cesti, sudjelovanje vozača teretnih vozila i autobusa u prometnim nesrećama, posljedice po ljudske živote, te materijalne i financijske posljedice. x x x x x x x x
3.2. Sposobnost sprječavanja kriminaliteta i trgovine ljudima: opće informacije, posljedice za vozače, preventivne mjere, kontrolni popis, propisi o odgovornosti prijevoznika. x x x x x x x x
3.3. Sposobnost sprječavanja fizičkih rizika: ergonomska načela, rizične kretnje ili držanje tijela, fizička spremnost, vježbe rukovanja teretom, osobna zaštita. x x x x x x x x
3.4. Svijest o važnosti fizičke i mentalne sposobnosti: načela zdrave, uravnotežene prehrane, djelovanje alkohola, droga ili drugih tvari, koje mogu utjecati na ponašanje, simptomi, uzroci, utjecaj umora i stresa, ključna uloga temeljnog ciklusa rad/odmor. x x x x x x x x
3.5. Sposobnost procjenjivanja krizne situacije: ponašanje u izvanrednim situacijama, ocjena stanja, izbjegavanje komplikacija prometne nesreće, pozivanje pomoći, pomoć ozlijeđenima i pružanje prve pomoći, ponašanje u slučaju požara, evakuacija putnika iz teretnog vozila/autobusa, osiguravanje sigurnosti putnika, ponašanje u slučaju napada i osnovna načela pripreme izvješća o nesreći. x x x x x x x x
3.6. Sposobnost prilagodbe ponašanja poboljšanju ugleda poduzeća: ponašanje vozača i ugled poduzeća, važnost standarda usluga vozača za poduzeće, uloge vozača i osoba s kojima je vozač u kontaktu ili s kojima se susreće, održavanje vozila, organizacija rada, komercijalne i financijske posljedice spora. x x x x x x x x
3.7. Poznavanje gospodarskog okruženja cestovnog prijevoza tereta i organizacije tržišta: cestovni prijevoz u odnosu na druge načine grane prometa (tržišno natjecanje, otpremnici), različite aktivnosti u cestovnom prijevozu (javni prijevoz, prijevoz za vlastite potrebe, pomoćne aktivnosti u prijevozu), organizacija glavnih vrsta prijevoznih poduzeća i pomoćnih aktivnosti u prijevozu, različite prijevozne specijalizacije (cisterne, prijevoz pri određenoj temperaturi, itd.), promjene u gospodarskoj grani (razvoj usluga, multimodalni teretni prijevoz, korištenje podizvođača, itd.) x x x x        
3.8. Poznavanje gospodarskog okruženja cestovnog prijevoza putnika i organizacija tržišta: cestovni prijevoz putnika u odnosu na druge načine prijevoza putnika (željeznica, osobni automobil), različite djelatnosti u vezi s cestovnim prijevozom putnika, prelazak granica (međunarodni prijevoz), organizacija glavnih vrsta poduzeća za cestovni prijevoz putnika         x x x x

PRILOG 2.

MINIMALNI ZAHTJEVI ZA POČETNE KVALIFIKACIJE VOZAČA VOZILA ZA AUTOTAKSI PRIJEVOZ IZNAJMLJIVANJE VOZILA S VOZAČEM

MINIMALNI ZAHTJEVI – PODRUČJA – SADRŽAJI
1. USAVRŠAVANJE RACIONALNE VOŽNJE KOJA SE TEMELJI NA PROMETNIM PROPISIMA I SIGURNOSNIM PRAVILIMA
1.1.

Poznavanje obilježja prijenosnih sustava vozila radi njihove optimalne iskorištenosti:

dijagrami okretnog momenta, snage i specifične potrošnje motora, optimalno korištenje brojača okretaja, optimalni broj okretaja pri promjeni brzine, dijagrami omjera prijenosa mjenjača

1.2. Sposobnost optimizacije potrošnje goriva:
1.3.

Sposobnost osiguravanja sigurnosti i udobnosti putnika:

ostalih sudionika u prometu, podjela cesta, položaj vozila na cesti, sigurno kočenje, korištenje posebnih infrastruktura (javne površine, vozne trake za posebne svrhe), rješavanja nesuglasja između sigurne vožnje i ostalih uloga vozača, interakcija i komunikacija s putnicima, osobitosti određenih skupina putnika (invalidne osobe, djeca).

2. PRIMJENA PROPISA
2.1. Poznavanje prometnih i sigurnosnih propisa (Zakon o sigurnosti prometa na cestama).
2.2. Poznavanje propisa o prijevozu putnika: prijevoz posebnih skupina putnika, sigurnosna oprema u vozilima, sigurnosni pojasevi, opterećenje vozila.
2.3. Poznavanje propisa kojima su uređeni radni odnosi (Zakon o radu i podzakonski akti kojma je uređeno radno vrijeme, vođenje evidencije o radu i drugo)
3. ZDRAVLJE, SIGURNOST NA CESTI, ZAŠTITA OKOLIŠA, USLUGA
3.1. Upoznavanje vozača s rizicima na cesti i ozljedama na radu: svijest vozača o opasnostima na cesti, vrste ozljeda na radu u djelatnosti prijevoza, statistika o prometnim nesrećama na cesti, sudjelovanje vozača autotaksi vozila u prometnim nesrećama, posljedice po ljudske živote, te materijalne i financijske posljedice.
3.2. Sposobnost sprječavanja fizičkih rizika: ergonomska načela, rizične kretnje ili držanje tijela, fizička spremnost, osobna zaštita.
3.3. Svijest o važnosti fizičke i mentalne sposobnosti: načela zdrave, uravnotežene prehrane, djelovanje alkohola, droga ili drugih tvari, koje mogu utjecati na ponašanje, simptomi, uzroci, utjecaj umora i stresa, ključna uloga temeljnog ciklusa rad/odmor.
3.4. Sposobnost procjenjivanja krizne situacije: ponašanje u izvanrednim situacijama, ocjena stanja, izbjegavanje komplikacija prometne nesreće, pozivanje pomoći, pomoć ozlijeđenima i pružanje prve pomoći, ponašanje u slučaju požara, evakuacija putnika iz vozila, osiguravanje sigurnosti putnika, ponašanje u slučaju napada i osnovna načela pripreme izvješća o nesreći.
3.5. Sposobnost prilagodbe ponašanja poboljšanju ugleda poduzeća: ponašanje vozača i ugled poduzeća, važnost standarda usluga vozača za poduzeće, uloge vozača i osoba s kojima je vozač u kontaktu ili s kojima se susreće, održavanje vozila, organizacija rada, komercijalne i financijske posljedice spora.

PRILOG 3.

OBRAZAC SSO O POČETNIM KVALIFIKACIJAMA

PRILOG 4.

OBRAZAC SSO O UBRZANIM POČETNIM KVALIFIKACIJAMA

PRILOG 5.

OBRAZAC POTVRDE O PROVEDENOJ PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA

 
Podijeli na FB