POREZNE OBVEZE GRAĐANA Iznajmili ste stan, sobu ili postelje putnicima ili turistima, ili možda organizirate kamp? Znate li tko, kad i koje poreze i doprinose mora platiti?

POREZNE OBVEZE GRAĐANA Iznajmili ste stan, sobu ili postelje putnicima ili turistima, ili možda organizirate kamp? Znate li tko, kad i koje poreze i doprinose mora platiti?

Ova bro{ura }e Vam kao gra|aninu (fizi~koj osobi) objasniti koje su Va{e obveze
i prava {to proizlaze iz va`e}ih propisa u vezi s oporezivanjem iznajmljivanja
stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, te kako
}ete ispuniti te obveze i ostvariti prava. U odgovorima na naj~e{}e postavljana
pitanja razra|ene su osnovne zakonske odredbe.
Ako su Vam i nakon {to ste pro~itali ovu bro{uru ostale neke nejasno}e dodatna
poja{njenja mo`ete prona}i na internet stranicama Ministarstva financija
Republike Hrvatske, Porezne uprave, i to na Internet adresi
www.porezna-uprava.hr, ili u ispostavi Porezne uprave prema Va{em
prebivali{tu ili uobi~ajenom boravi{tu. Pitanja mo`ete uputiti i nadle`nom
podru~nom uredu Porezne uprave elektroni~kom po{tom putem web forme
„Pi{ite nam“ koja je na internet portalu Porezne uprave, i to nakon {to
odaberete temu „Porezi i porezni postupak“
(www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/Pisite-nam.aspx).
Brošura:150513NajamStanova_edit

Podijeli na FB