Oglas za prodaju napuštenih predmeta

Oglas za prodaju napuštenih predmeta

 13.09.2022.
Grad Zagreb, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, Radna skupina za postupanje s napuštenim predmetima uklonjenih s površina javne namjene na temelju zaključka KLASA: 024-04/22-02/12, URBROJ: 251-01-02-22-2 od 18.05.2022. iskazanih u tablici 2.
 

O G L A Š A V A
prodaju napuštenih predmeta

 
 
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe
u skladu s važećim zakonskim odredbama.
 
Javno nadmetanje održat će se dana 21. rujna 2022. s početkom u 10.00 sati na lokaciji Sesvete, Livadarski put 16 u prostorijama bivše tvornice Sljeme Sesvete u nazočnosti članova Radne skupine i zainteresiranih kupaca.
 
Uvjeti prodaje:
a) Najpovoljnijem kupcu (najveća ponuđena kupovnina) izdat će se potvrda
    za preuzimanje predmeta.
b) Kupac je dužan platiti kupovninu u roku 3 dana za primatelja;
    Proračun Grada Zagreba,  
    broj žiro računa: IBAN HR3423600001813300007, model 26,
    poziv na broj odobrenja 7757-116-OIB.
Ako kupac u navedenom roku ne plati kupovninu, smatrat će se da je odustao od kupnje.
c) Sve troškove vezane za preuzimanje predmeta nakon plaćene kupovnine snosi kupac.
d) Prodaja se odvija po načelu viđeno – kupljeno, što isključuje naknadne prigovore.
e) Kupac je kupljene predmete dužan preuzeti u roku tri dana od održavanja javne dražbe.
 
Zainteresirani mogu sve predmete koji su predmet ovog javnog nadmetanja razgledati dana 21. rujna 2022. u vremenu od 9.30 do 10.00 sati na lokaciji Sesvete, Livadarski put 16 u prostorijama bivše tvornice Sljeme.
Podijeli na FB