Odluka o provođenju izbora za tijela Udruženja obrtnika Sesvete

Odluka o provođenju izbora za tijela Udruženja obrtnika Sesvete

Broj: 274-I/2018

Datum: 11.05.2018.

Na temelju članka 18. Statuta Udruženja obrtnika Sesvete i Odluke o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2018. – 2022., Skupština Udruženja obrtnika Sesvete na 09. sjednici održanoj 11.05.2018. godine donijela je 

                         O D L U K U

O KRITERIJIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA

                            ZA TIJELA

UDRUŽENJA OBRTNIKA SESVETE

ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2018. – 2022.

 

Članak 1.

Skupština Udruženja obrtnika Sesvete ovom Odlukom utvrđuje kriterije izbora za članove tijela Udruženja obrtnika Sesvete, za mandatno razdoblje 2018. – 2022.  

Članak 2.

 (1) Izbori za tijela Udruženja započet će održavanjem izbora za odbore cehova 1. travnja 2018. godine, a završiti konstituiranjem Skupštine Udruženja najkasnije do 30. rujna 2018. godine.

(2) Konstituirajuća sjednica Skupštine Udruženja održat će se 21. rujna 2018. godine.

(3) Izbori se provode za:

– članove Skupštine Udruženja

– predsjednika Udruženja

– članove Nadzornog odbora Udruženja

– članove Upravnog odbora Udruženja

– potpredsjednike Udruženja

– predstavnike Udruženja u Skupštini Obrtničke komore Zagreb.

(4) Mandat članova tijela Udruženja u mandatnom razdoblju 2018.-2022. godine traje najduže do 30. rujna 2022. godine.

Članak 3.

(1) Kandidati za članove tijela Udruženja obrtnika Sesvete moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Udruženja obrtnika Sesvete i Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore za mandatno razdoblje 2018. – 2022:

–    1. članstvo u HOK-u

–    2. plaćeni obvezni komorski doprinos

.       –   3. da odlukom Suda časti HOK-a nije izrečena mjera prestanka obavljanja obrta u trajanju od šest mjeseci do pet godina, mjera prestanka obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima HOK-a, područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika i/ili    mjera zabrane obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima HOK-a, područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika za jedno, dva ili tri mandatna razdoblja.

       (2) Obrtnici koji su u zadnjih dvanaest mjeseci prije dana početka izbora imali privremenu obustavu obavljanja obrta duže od šest mjeseci ukupno, osim privremene obustave obavljanja obrta iz razloga: sezonskog obavljanja obrta, godišnjeg odmora te bolovanja, ne mogu biti birani u tijela i radna tijela Udruženja obrtnika Sesvete.

(3) Trgovci pojedinci obvezni članovi HOK-a (čl 77. st.3 Zakona o obrtu) i pravne osobe dobrovoljni članovi HOK-a (čl 77. st. 5. Zakona o obrtu), za članove tijela Udruženja mogu kandidirati isključivo osobe koje su upisane u Sudski registar kao osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje

(4) Na izbore za članove tijela Udruženja, u dijelu koji nije posebno propisan ovom Odlukom, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Odluke o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore.

Članak 4.

(1)Skupština Udruženja obrtnika Sesvete ima 27 članova.

(2) U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, brojčana i strukovna zastupljenost članova Udruženja.

(3) Mandat članova Skupštine Udruženja traje najduže do 30. rujna 2022. godine.

Članak 5.

(1) Izbor predstavnika u Skupštinu vrše cehovi Udruženja vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.

(2) Osnova za izračun broja predstavnika u Skupštinu Udruženja su podaci iz Obrtnog registra sa stanjem na dan 30. rujna 2017. godine

Članak 6.

(1) Kriteriji za izračun broja predstavnika cehova u Skupštini Udruženja obrtnika Sesvete određuju se razmjerno broju članova ceha u odnosu na broj članova Skupštine, izraženo postotkom.

(2) Primjenom kriterija iz stavka 1. ovoga članka, Skupština Udruženja u mandatnom razdoblju 2018. – 2022. ima slijedeći sastav:

 

Red. br.

 

NAZIV CEHA

BROJ OBRTNIKA U CEHU BROJ PREDST. U SKUPŠTINI
1. Ceh za PROIZVODNO ZANATSTVO 172 5
2. Ceh za USLUŽNO

ZANATSTVO

              Sekcija frizera i kozmetičara

329

 

78

6
3. Ceh za AUTOSTRUKU 52 2
4.          Ceh za UGOSTITELJSTVO I  

                   TURIZAM

92 3
5. Ceh za TRGOVINU 141 4
6. Ceh PRIJEVOZNIKA 70 3
7. Ceh za GRAĐEVINARSTVO I INSTALATERSTVO 141 4
 

8.

 

                   UKUPNO

1075     27

 

 

Članak 7.

Postupak izbora za Skupštinu iz Poslovnika o radu Skupštine

Članak 8.

(1) Prijedlog za izbor Predsjednika Udruženja obrtnika Sesvete može dati:

 • Upravni odbor ili
 • jedna trećina (1/3) članova Skupštine Udruženja

(2) Ovlašteni predlagači kandidata za Predsjednika Udruženja mogu podržati kandidaturu samo jednog kandidata.

(3) Kandidat za Predsjednika Udruženja temeljem prijedloga ovlaštenog predlagača iz stavka 1. ovog članka podstavka 1. dužan je kandidaturu s propisanom dokumentacijom i odlukom ovlaštenog predlagača dostaviti Izbornom povjerenstvu u Udruženje obrtnika Sesvete najkasnije do 20. rujna 2018.g. do 12,00 sati. Danom i vremenom dostave smatra se datum i vrijeme zaprimanja u Udruženju. Ako kandidata za Predsjednika Udruženja predlaže jedna trećina članova Skupštine Udruženja sukladno podstavku 2. iz stavka 1. ovog članka, kandidat za Predsjednika Udruženja kandidaturu s propisanom dokumentacijom predaje Izbornom povjerenstvu na konstituirajućoj sjednici Skupštine Udruženja, nakon verifikacije mandata članova Skupštine uz potpisnu listu jedne trećine (1/3 članova) Skupštine.

       (4) Za Predsjednika Udruženja može se kandidirati osoba koja:

 • ispunjava uvjete iz članka 3. ove Odluke
 • obavlja gospodarsku djelatnost najmanje 6 godina

–       3. je aktivna u tijelima, odborima, cehovima i sekcijama Udruženja najmanje 4 godine

 • dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.

(5) Kandidati za Predsjednika Udruženja moraju imati uredno podmirene obveze poreza i doprinosa. Uredno podmirenim obvezama smatra se i dugovanje do 300,00 kuna, s time da komorski doprinos mora biti podmiren u potpunosti.

(6) Uvjeti iz članka 3. ove Odluke i stavaka 4. i 5. ovog članka, dokazuju se na način propisan člankom 13. ove Odluke te:

 1. da obavlja gospodarsku djelatnost najmanje šest godina – službenim izvatkom iz odgovarajućeg registra odnosno odgovarajućim ispisom iz javne baze Obrtnog ili Sudskog registra s vidljivim datumom ispisa i ovjerom kandidata
 2. da je aktivna u tijelima, odborima, cehovima i sekcijama jedinstvenog komorskog sustava najmanje četiri godine – potvrdom udruženja obrtnika ili područne obrtničke komore ili HOK-a
 3. da se protiv nje ne vodi kazneni postupak – sudskim uvjerenjem, uključivo i pribavljenim putem usluge e-Građani
 4. da ima uredno podmirene obveze poreza i doprinosa – potvrdom Porezne uprave ili ispisom Porezne knjigovodstvene kartice putem Jedinstvenog portala Porezne uprave.

(7) Mandat Predsjednika Udruženja traje najduže do 30. rujna 2022. godine.

Članak 9.

(1) Upravni odbor Udruženja ima 9 članova.

(2) Upravni odbor čine 7 članova predstavnika cehova i 2 člana koji se biraju po prijedlogu Predsjednika Udruženja.

(3) Članove Upravnog odbora Udruženja obrtnika Sesvete verificira i imenuje Skupština Udruženja.

(4) Mandat članova Upravnog odbora Udruženja traje najduže do 30. rujna 2022. godine.

(5) Udruženja obrtnika dužna su POK-u dostaviti odluku o izboru predsjednika udruženja najkasnije do 3. listopada 2018. godine.

Članak 10.

(1) Nadzorni odbor ima 3 člana.

(2) Članove Nadzornog odbora Udruženja obrtnika Sesvete imenuje Skupština

Udruženja.

(3) Prijedlog za članove Nadzornog odbora može temeljem ispunjene potpisne liste dati jedna petina članova Skupštine Udruženja te priložiti dokumentaciju iz članka 13. ove Odluke.

(4) Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora Udruženja.

(5) Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika na prvoj sjednici Nadzornog odbora.

       (6) Mandat članova Nadzornog odbora traje najduže do 30. rujna 2022. godine.

Članak 11.

(1) Skupština Udruženja obrtnika Sesvete imenuje 2 potpredsjednika Udruženja.

(2) Prijedlog za imenovanje potpredsjednika daje Predsjednik Udruženja s priloženom dokumentacijom iz članka 13. ove Odluke.

(3) Mandat potpredsjednika Udruženja traje najduže do 30. rujna 2022. godine.

Članak 12.

(1) Skupština Udruženja imenovat će tijela Udruženja (Predsjednika, Upravni odbor i Nadzorni odbor te potpredsjednike) na svojoj konstituirajućoj sjednici na način propisan Poslovnikom Skupštine Udruženja i ovom Odlukom.

(2) Na konstituirajućoj sjednici Skupština Udruženja bira i predstavnike Udruženja za Skupštinu Obrtničke komore Zagreb.

Članak 13.

(1) Kandidati za članove tijela Udruženja dužni su ispuniti izjavu o prihvaćanju kandidature i priložiti dokaze o ispunjavanju svih propisanih uvjeta za obnašanje dužnosti na koju se kandidiraju.

(2) Izjava o prihvaćanju kandidature mora sadržavati naziv tijela za koje se kandidira, ime i prezime kandidata, OIB, podatke o adresi sjedišta obrta, adresi na koju izabrani član tijela želi da mu se dostavljaju pismena, broj telefona, mobitela, telefax-a i e-mail adresu, IBAN žiro-računa.

(3) Uvjeti iz članka 3. ove Odluke, dokazuju se:

 1. da je član HOK-a i da nema privremenu obustavu obavljanja obrta duže od šest mjeseci ukupno u zadnjih dvanaest mjeseci prije datuma početka izbora– službenim izvatkom iz Obrtnog registra za obrtnike, službenim izvatkom iz Sudskog registra za trgovce pojedince, odnosno odgovarajućim ispisom iz javne baze Obrtnog ili Sudskog registra s vidljivim datumom ispisa i ovjerom kandidata, ili odlukom o prijemu u dobrovoljno članstvo Komore
 2. plaćeni obvezni komorski doprinos – potvrdom Porezne uprave odnosno ispisom podataka Porezne knjigovodstvene kartice putem Jedinstvenog portala Porezne uprave ili ispisom podataka iz Preglednika obveznika plaćanja KD Obrtničkog registra ovjeren od tajnika Udruženja
 3. da odlukom Suda časti HOK-a nije izrečena mjera sukladno članku 3., stavku 1., podstavku 3. – pisanom izjavom kandidata.

(4) Dokazi iz stavka 3. ovog članka ne smiju biti stariji od 30 dana.

Članak 14.

(1) Radi provedbe izbora Skupština Udruženja obrtnika Sesvete imenovat će Izborno povjerenstvo posebnom odlukom.

(2) Izborno povjerenstvo sastoji se od 3 člana, koji imaju svoje zamjenike.

(3) Zadatak izbornog povjerenstva je da pregleda dostavljenu dokumentaciju kandidata za izbore u tijela Udruženja.

(4) Predsjednik Izbornog povjerenstva Skupštini Udruženja na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o tome da li su kandidati za tijela Udruženja dostavili izjave o prihvaćanju kandidature i dokaze o ispunjavanju svih propisanih uvjeta za obnašanje dužnosti na koju se kandidiraju.

Članak 15.

(1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora može podnijeti svaki kandidat i ovlašteni predlagač.

(2) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora mora se dostaviti Upravnom odboru Udruženja obrtnika Sesvete u roku od 24 sata računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

(3) Upravni odbor Udruženja dužan je o prigovoru odlučiti u roku od 2 dana od dana kada je prigovor zaprimljen u Udruženju. Odluka Upravnog odbora je konačna.

(4) Ako Upravni odbor Udruženja, odlučujući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, poništit će izbore za tijelo Udruženja kod čijeg izbora su nepravilnosti nastale i odrediti rok u kojem će se sazvati izvanredna sjednica Skupštine Udruženja i ponoviti izbori za to tijelo.

Članak 16.

Sastavni dio ove Odluke čine obrasci izjava i potvrda potrebnih za provedbu izbora.                               

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik

Udruženja obrtnika Sesvete

      Miroslav Čihak

 

 

 

Podijeli na FB