Obveze kamenoklesara – Zakon o građevinskim proizvodima

Obveze kamenoklesara – Zakon o građevinskim proizvodima

S obzirom na povremene upite obrtnika – kamenoklesara (NKD djelatnost 23.70 – Rezanje, oblikovanje i obrada kamena, ali i 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga) vezano uz obveze o tehničkim svojstvima koje proizlaze iz Zakona o građevnim proizvodima u nastavku dostavljamo pojašnjenje. Molimo da isto proslijedite obrtnicima s vašeg područja koji obavljaju navedene djelatnosti, a ovu informaciju također poslat ćemo i AIDAom (384 email adrese).

Svaki proizvod proizveden o kamenoklesarskoj radionici i obrtu, a koji se ugrađuje ili koristi u graditeljstvu (kamena obloga, klupčica, nadgrobna ploča i sl.) podliježe odredbama Zakona o građevnim proizvodima. Državni inspektorat ovlašten je kontrolirati je li za navedene proizvode izrađena odgovarajuća tehnička dokumentacija, tj. sankcionirati one proizvođače koji stavljaju na tržište proizvode bez tehničke dokumentacije.

 

Tehnička svojstva koja moraju imati građevni proizvodi definirana su u Zakonu o građevnim proizvodima i njegovim podzakonskim aktima. Prema odredbama Zakona, građevni proizvod jest svaki proizvod ili sklop koji je proizveden i stavljen na tržište radi stalne ugradnje u građevinu ili njezine dijelove te čija svojstva imaju učinak na svojstva građevine s obzirom na temeljne zahtjeve za građevinu. Da bi se građevni proizvod smogao ugraditi u građevinu, mora imati dokazanu uporabljivost.

 

Obveze proizvođača koji želi svoj građevni proizvod staviti na tržište unutar granica Republike Hrvatske

 

  1. Izraditi tehničku dokumentaciju u kojoj opisuje sve bitne elemente u vezi s traženim sustavom ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava,
  2. Sastaviti izjavu o svojstvima (u skladu s člancima 4. i 6. Uredbe (EU) br. 305/2011 s podacima napisanim na hrvatskom jeziku latiničnim pismom),
  3. Postaviti oznaku CE (u skladu s člancima 8. i 9. Uredbe (EU) br. 305/2011 sa sadržajem napisanim hrvatskim jezikom latiničnim pismom),
  4. Izraditi upute i sigurnosne obavijesti (s podacima napisanim na hrvatskom jeziku latiničnim pismom).

 

  1. Što je izjava o svojstvima?

 

Izjava o svojstvima je najvažniji dokument koji „prati“ oznaku CE budući da sadrži cjelokupne informacije o proizvođaču, građevnom proizvodu, njegovim svojstvima i namjeravanoj uporabi.

 

Tehnička svojstva građevnog proizvoda moraju biti takva da on uz propisano održavanje podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako da građevina u koju je ugrađen tijekom projektiranog roka uporabe ispunjava bitne zahtjeve za građevinu. Uporabljivost građevnog proizvoda mora biti dokazana, te on mora biti na odgovarajući način označen i popraćen tehničkim uputama. Svojstva građevnog proizvoda moraju biti sukladna njegovoj tehničkoj specifikaciji, a što se dokazuje ispravom o sukladnosti (izjava o sukladnosti, potvrda o sukladnosti, potvrda o kontroli tvorničke proizvodnje).

 

  1. Tko provodi ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava?

 

Ocjenjivanje sukladnosti provodi proizvođač ili ovlaštena osoba, ovisno o tome u koji od sustava ocjenjivanja sukladnosti spada građevni proizvod. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja vodi popis ovlaštenih osoba. Potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda provodi se prema usklađenoj normi, neusklađenoj normi, tehničkom dopuštenju ili prema prilogu Tehničkog propisa o građevnim proizvodima.

 

Isprave o sukladnosti izdaju proizvođač i ovlaštena osoba. Proizvođač izdaje izjavu o sukladnosti za svaki građevni proizvod kojeg proizvodi, a za kojeg je sukladnost dokazana. Ovlaštena osoba izdaje potvrdu o sukladnosti.

 

Ovlaštene osobe koje mogu izdati navedenu potvrdu u Republici Hrvatskoj su:

 

INSTITUT IGH D.D. https://www.igh.hr/

Srednja škola Bedekovčina: http://ss-bedekovcina.skole.hr/s_b_lab

Podijeli na FB