Nove naljepnice u trgovinama EE opremom

Nove naljepnice u trgovinama EE opremom

Izmjenom Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN. 42/2014, 48/2014, 107/2014 i 139/2014) uvode se nove oznake, naljepnice ili stalak na istaknutom mjestu kod blagajne.

 

 
Obveze prodavatelja EE opreme Način preuzimanja
Prodavatelj je obvezan prilikom prodaje EE opreme krajnjem korisniku u Republici Hrvatskoj, bez naknade preuzeti EE otpad od posjednika u kućanstvu po sistemu jedan za jedan, ako potječe od EE opreme iz Dodatka 1. točke 1. do 7. odnosno Dodatka 3. Pravilnika i ako je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. jedan za jedan
Prodavatelj koji u svom prodajnom programu ima halogene žarulje, fluorescentne i ostale vrste štednih žarulja obvezan ih je preuzimati od posjednika u kućanstvu kada ih vraća kao EE otpad i to bez naknade i obveze kupnje i bez obzira na proizvođača i tip žarulje. Spremnike za preuzimanje, za svako prodajno mjesto na kojem se prodaju, obvezan je osigurati sakupljač koji ih na tom prodajnom mjestu preuzima. Spremnici moraju biti konstruirani na način da onemogućuju emisiju štetnih plinova u okoliš. bez naknade i obveze kupnje i bez obzira na proizvođača i tip žarulje
Prodavatelj s maloprodajnom trgovinom koja ima više od 400 m2 prodajne površine za EE opremu mora unutar svog poslovnog prostora osigurati preuzimanje EE otpada vanjskih dimenzija do 25 cm od posjednika u kućanstvu bez naknade i bez obveze kupnje.

 

Popis EE opreme iz Dodatka 1.

1. Veliki kućanski uređaji

2. Mali kućanski uređaji

3. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

4. Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče

5. Rasvjetna oprema

6. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

7. Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema

 

Popis EE opreme iz Dodatka 3.

1. Oprema za izmjenu topline

2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone površine veće od 100 cm2

3. Žarulje

4. Velika oprema (bilo koja vanjska dimenzija veća od 50 cm) koja uključuje, ali se ne ograničava na:

Kućanske uređaje; opremu informatičke tehnike (IT) i opremu za telekomunikacije; potrošačku opremu; rasvjetna tijela; opremu za reprodukciju zvuka ili slike, glazbenu opremu; električne i elektroničke alate; igračke, opremu za razonodu i sportove; medicinske proizvode; instrumente za praćenje i kontrolu; automatske samoposlužne uređaje; opremu za proizvodnju električne struje. Ova kategorija ne obuhvaća opremu iz kategorija 1., 2. i 3.

 

5. Mala oprema (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm) koja uključuje, ali se ne ograničava na:

Kućanske uređaje; potrošačku opremu; rasvjetna tijela; opremu za reprodukciju zvuka ili slike, glazbenu opremu; električne i elektroničke alate; igračke, opremu za razonodu i sportove; medicinske proizvode; instrumente za praćenje i kontrolu; automatske samoposlužne uređaje; opremu za proizvodnju električne struje. Ova kategorija ne obuhvaća opremu iz kategorija 1. do 3. i 6.

 

6. Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm)

Ujedno podsjećamo Vas na postojeće obveze prodavatelja:

 

  • Prodavatelj obvezan je na vidnom mjestu na ulazu za kupce u trgovinu, informirati krajnjeg korisnika o mogućnosti predaje odnosno o obvezi preuzimanja EE otpada oznakom iz Dodatka 10. te po potrebi i usmeno o načinu i uvjetima preuzimanja.

 

  • Prodavatelj koji koristeći komunikaciju na daljinu (putem interneta, telefona, kataloga i slično) prodaje EE opremu izravno korisnicima u kućanstvima ili korisnicima koji nisu kućanstva, obvezan je na svojim mrežnim stranicama informirati kupca o lokaciji na kojoj je osigurao mogućnost besplatnog preuzimanja EE otpada koji nastaje od te EE opreme, a koja mora biti na području jedinice lokalne samouprave u kojoj kupac prebiva.

 

  • Prodavatelj koji preuzima EE otpad od posjednika u kućanstvu na prodajnom mjestu ne obavlja djelatnost sakupljanja otpada stoga ne podliježe obvezi pribavljanja Zakonom propisane dozvole niti je obvezan voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za EE otpad preuzet u smislu odredbi ovog članka.

 

  • Prodavatelj koji u smislu odredbi ovog članka preuzima EE otpad od posjednika u kućanstvu, dužan je taj otpad bez naknade predati sakupljaču.

 

  • Prodavatelj dužan je voditi vlastitu evidenciju o količinama preuzetog EE otpada po vrstama proizvoda i prema kategorijama iz Dodataka 1. i 3. ovog Pravilnika, po svakom pojedinom proizvođaču i o tome ga izvješćivati.

 

  • Poštujući nacionalne zdravstvene i sigurnosne uvjete i standarde Republike Hrvatske, prodavatelj koji od posjednika u kućanstvu u smislu odredbi ovog članka preuzima EE otpad koji zbog kontaminacije predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost osoblja može odbiti preuzimanje EE otpada, ali je posjednika u tom slučaju obvezan informirati o najbližem sakupljaču EE otpada.

 

Podijeli na FB