Nova pravila popunjavanja naloga za isplate osobnih primanja

Nova pravila popunjavanja naloga za isplate osobnih primanja

Prilikom popunjavanja naloga za isplatu osobnih primanja potrebno je obratiti pažnju na sljedeće podatke:

poziv na broj platitelja (obavezan podatak),
poziv na broj primatelja čiji je sastavni podatak šifra vrste primanja (obavezan podatak)
šifru namjene
Nalozi za isplatu osobnog primanja, koji su ispravno popunjeni, rezultirat će ispravnim evidentiranjem osobnog primanja na računu primatelja u banci.
Nalozi koji ne budu ispravno popunjeni evidentirat će se na računu fizičke osobe kao priljev na račun koji nije osobno primanje.

Ispravno popunjavanje podataka o isplatitelju osobnog primanja

u polje „Platitelj“ upisuju se podaci o nazivu i adresi isplatitelja osobnog primanja
u polje „IBAN“ upisuje se broj transakcijskog računa isplatitelja osobnog primanja u IBAN konstrukciji
u polja „Model“ i „Poziv na broj platitelja“ upisuju se podaci sukladno Zakonu o doprinosima s izmjenama i dopunama i ostalim pripadajućim pod zakonskim aktima i to:
Model: HR67
Poziv na broj platitelja: OIB isplatitelja osobnog primanja-broj JOPPD obrasca – podatak o plaći (prema šiframa u Tablici 1.)
HR67 OIB-JOPPD-X
Primjer ispravno popunjenog poziva na broj platitelja za osobno primanje isplaćeno u cijelosti: HR67 12345678912-16365-0

Ako se nalogom za prijenos isplaćuje druga vrsta osobnog primanja, u polju „Model“ i „Poziv na broj platitelja“ nisu obavezni podaci

u polje šifra namjene – SALA
Tablica 1. – (Podatak o plaći – X)

0 isplata plaće
1 isplata prvog dijela plaće
2 isplata drugog dijela plaće
3 isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na
temelju individualne kapitalizirane štednje
4 isplata plaće koje ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu
5 isplata plaće kao prioritetne tražbine u otvorenom postupku predstečajne nagodbe i to
za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom
ili do obustave postupka
6 isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju

individualne kapitalizirane štednje i uplati doprinosa na osnovicu

7 isplata plaće prema kojoj su javna davanja sadržana u zahtjevu za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjevu za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice prema posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaće, još nije odlučeno

Ispravno popunjavanje podataka o primatelju plaćanja (fizičkoj osobi kojoj se isplaćuje osobno primanje)

u polje „Primatelj“ upisuju se podaci o nazivu/imenu i prezimenu te adresi primatelja plaćanja
u polje „IBAN primatelja“ upisuje se broj transakcijskog računa primatelja plaćanja u IBAN konstrukciji
u polja „Model“ i „Poziv na broj primatelja“ upisuju se podaci:
Model: HR69
Poziv na broj primatelja: 40002 (uvijek fiksno) -OIB isplatitelja osobnog primanja-šifra osobnog primanja (šifre osobnih primanja u Tablici 2.)
Primjer ispravno popunjenog poziv na broj primatelja za osobno primanje isplaćeno u cijelosti: HR69 40002-12345678912-100

Tablica 2.

Šifra Vrste osobnih primanja
100 Osobno primanje isplaćeno u cijelosti
110 Isplata dijela osobnog primanja
120 Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio
130 Ugovor o djelu
140 Rad za vrijeme školovanja
150 Isplata dividende
160 Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora
170 Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta
180 Najam
190 Prijevoz
200 Službeni put
210 Terenski dodatak
220 Naknada za odvojeni život
230 Naknada za bolovanje
240 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
250 Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade
260 Regres
270 Božićnica, uskrsnica
280 Dječji dar
290 Stipendije, pomoć studentima/učenicima za opremu, knjige i ostalo
300 Pomoć u slučaju stupanja u brak, smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika
310 Pomoć u slučaju rođenja djeteta
320 Otpremnina
399 Ostala osobna primanja

Podijeli na FB