UVJETI ZA IZDAVANJE DOZVOLE (LICENCIJE):

U skladu sa Zakonom o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), čl. 56. i Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja (NN 107/2020), za izvođenje naukovanja obrtnik i trgovačko društvo moraju imati dozvolu (licenciju) za prijem učenika koja se izdaje s rokom važenja od sedam godina od dana izdavanja.

Dozvola (licencija) se izdaje obrtnicima i pravnim osobama koje ispunjavaju materijalno-kadrovske uvjete za izvođenje naukovanja.

Materijalno-kadrovski uvjeti podrazumijevaju odgovarajući prostor za obavljanje djelatnosti u skladu s odredbom članka 11. Zakona o obrtu, odnosno odgovarajuće radno mjesto za učenika, zatim odgovarajuću opremu (strojevi, uređaji, alati i slično) koja omogućava provedbu programa naukovanja za pojedino zanimanje, primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoliša kao i propisanih sanitarnih standarda te ispunjavanje uvjeta vezanih uz stručnu spremu mentora (članak 56.a Zakona o obrtu).

STRUČNA SPREMA MENTORA:

Osobe koje izvode naukovanje mogu biti:

-osobe s položenim majstorskim ispitom u zanimanju za koje se traži dozvola (licencija);

ILI

-osobe koje imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika ili stečeno pedagoško-psihološko obrazovanje na fakultetu i:

a) odgovarajuću srednju stručnu spremu te najmanje 7 godina radnog iskustva u zanimanju u kojem traže licencu, ili

b) završeno odgovarajuće više ili visoko obrazovanje, ili

c) dokaz o statusu izumitelja na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna, ili

d) priznat majstorski status – dokaz o priznavanju prava u skladu s odredbom članka 66. Zakona o obrtu.

Za postupak izdavanja dozvole (licencije) potrebno je priložiti:​

  1. ISPUNJENI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE (LICENCIJE) (Ako je adresa radionice/salona različita od sjedišta obrta/trgovačkog društva na zahtjevu je potrebno upisati točnu adresu i naziv radionice/salona i dostaviti ugovor o najmu, kupoprodajni ugovor, izjavu o mjestu radionice/salona ovjerenu kod javnog bilježnika ili drugi odgovarajući dokument). Link na Zahtjev
  2. ELEKTRONIČKI ZAPIS O RADNO PRAVNOM STATUSU E- radna knjižica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dostupno i putem usluge e-Građani) iz koje se vidi da je osoba koja će izvoditi naukovanje zaposlena u Vašoj tvrtki/obrtu.
  3. OVJERENU PRESLIKU UGOVORA O RADU ukoliko je mentor zaposlenik obrtnika ili pravne osobe. Ovjerena preslika – preslika potpisana i pečatirana od strane obrta/pravne osobe
  4. ZAPISNIK O OCJENI OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN za osobe koje će izvoditi naukovanje (preslika)
  5. UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU (ne starije od 6 mjeseci) za osobe koje će izvoditi naukovanje (Uvjerenje o nekažnjavanju/Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak možete dobiti i preko sustava e-Građani OVDJE.
  6. POTPISANU SUGLASNOST ZA TRAŽENJE PODATAKA za osobe koje će izvoditi naukovanje. Link na Suglasnost
  7. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE za osobe koje će izvoditi naukovanje.

Troškovi postupka licenciranja iznose 132,72 EUR (1.000,00 kuna) i plaćaju se temeljem izdanog računa nakon podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije u Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II u Zagrebu. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem projekta „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ vrši povrat dijela iznosa opravdanih troškova za izdavanje dozvole/licencije. Nakon izdavanja dozvole obrt ili pravna osoba dužna je prijaviti promjenu naziva, sjedišta ili imena osobe koja poučava učenika i poslati dokumentaciju kojom dokazuje nastalu promjenu Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II, Zagreb.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Ured za obrazovanje Obrtničke komore Zagreb, Ilica 49/II, Zagreb, na tel: 01/48 06 545, 48 06 543, 48 06 553 i 48 06 541 ili na e-mail: obrazovanje@okz.hr.

ZA OSOBE KOJE NISU POLOŽILE MAJSTORSKI ISPIT, a imaju položen ispit kojim dokazuju stečene pedagoško-psihološke kompetencije potrebno je uz prethodno navedeno dostaviti i:

presliku svjedodžbe završene srednje škole u zanimanju za koje se traži dozvola (licencija) uz uvjet da imaju najmanje 7 godina radnog iskustva u zanimanju u kojem se traži licencija, ili dokaz o stečenom odgovarajućem višem ili visokom obrazovanju, ili dokaz o statusu izumitelja na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna, ili dokaz o priznatom majstorskom statusu – dokaz o priznavanju prava u skladu s odredbom članka 66. Zakona o obrtu.

*Prema službenom tečaju konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kn

Obavijesti i dokumentacija: