Hrvatska obrtnička komora dokazala: obrtniku pripadaju jednaka prava na isplatu svih neoporezivih iznosa

Hrvatska obrtnička komora dokazala: obrtniku pripadaju jednaka prava na isplatu svih neoporezivih iznosa

Godinama obrtnici nisu imali pravo na isplatu neoporezive otpremnine prilikom odlaska u mirovinu i jubilarne nagrade za navršene godine radnog staža radi tumačenja da navedena prava pripadaju samo radnicima.

Hrvatska obrtnička komora ustrajala je na tumačenju da vlasniku obrta moraju pripadati ista prava na isplatu svih neoporezivih iznosa iz čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak. Sukladno tome, Porezna uprava već je u prosincu 2018. godine izdala priopćenje da nagradu za radne rezultate (do 5.000,00 kn godišnje) mogu neoporezivo isplatiti i obrtnici, a sada je jasno da se isto pravo odnosi na sve mogućnosti koje su do sada vrijedile samo za radnike.

„Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mogu za sebe osobno isplatiti sve primitke po osnovi naknada, potpora, nagrada, otpremnine i dnevnica iz članka 7. Pravilnika o porezu na dohodak na način propisan Zakonom i Pravilnikom“, stoji u očitovanju Središnjeg ureda Porezne uprave.

Sve neoporezive mogućnosti isplata pogledajte u nastavku.

R.br.

Opis

Koeficijent

Iznos

1

2

3

4

1.

Potpore zbog invalidnosti radnika

1,00

do 2.500,00 kuna godišnje

2.

Potpore za slučaj smrti radnika

3,00

do 7.500,00 kuna, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu

3.

Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)

1,2

do 3.000,00 kuna

4.

Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu

1,0

do 2.500,00 kuna godišnje

5.

Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

1,2

do 3.000,00 kuna

6.

Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža

0,6

do 1.500,00 kuna

7.

Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža

0,8

do 2.000,00 kuna

8.

Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža

1,0

do 2.500,00 kuna

9.

Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža

1,2

do 3.000,00 kuna

10.

Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža

1,4

do 3.500,00 kuna

11.

Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža

1,6

do 4.000,00 kuna

12.

Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža

2,0

do 5.000,00 kuna

13.

Naknade za odvojeni život od obitelji

0,7

do 1.750,00 kuna mjesečno

14.

Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu

3,2

do 8.000,00 kuna

15.

Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos

2,6

do visine 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

16.

Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

3,2

do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

17.

Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja

0,7

do 1.750,00 mjesečno

18.

Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)

do 600,00 kuna godišnje

19.

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu

do 200,00 kuna

20.

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno

do 100,00 kuna

21.

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna

22.

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna

23.

Pomorski dodatak do 250,00 kuna dnevno

24.

Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do 400,00 kuna dnevno

25.

Potpore za novorođenče

4,0

​​do 10.000,00 kuna​

26.

Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca u ukupnom iznosu

27.

Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka

28.

Naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka

29.

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.

30.

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza.

31.

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

do 2,00 kune po prijeđenom kilometru

  ​32. Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)​                ​2,0 ​​do 5.000,00 kuna godišnje​
33. Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam 1,0 do 2.500,00 kuna godišnje
34. Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika 2,0 do 5.000,00 kuna godišnje
35. Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije 4,8 do 12.000,00 kuna godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.
36. Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije   do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.
37. Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi   do visine stvarnih izdataka
​​38. ​Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije ​do 2.500,00 kuna godišnje podmirene bezgotovinskim putem
Podijeli na FB