Ako ne očistite nogostup, prijeti vam kazna od 1.000 do 2.000 kuna

Ako ne očistite nogostup, prijeti vam kazna od 1.000 do 2.000 kuna

Snijeg se uklanja kad napada do visine 5 centimetara, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati više puta. Za pravne osobe kazne su još ‘paprenije’. One iznose od 5.000 do 10.000 kuna.
Koliko god ga jedni obožavaju, drugima je snijeg mrzak možda baš iz razloga što se nekoliko puta u godini moraju primiti lopate i očistiti ga s prilaza svom domu. No, mnogi se pitaju, tko je točno dužan i gdje uklanjati snijeg?

Prema Odluci o komunalnom redu, snijeg i led s javnih površina uklanja pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio uklanjanje snijega i leda.

Snijeg i led s krova zgrade i nogostupa uz zgradu uklanja vlasnik ili korisnik stana ili poslovnog prostora u zgradi, odnosno upravitelj zgrade.

Snijeg se uklanja kad napada do visine 5 centimetara, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati više puta. Led se s javnih površina uklanja čim nastane.

Isto tako, pravna ili fizička osoba obrtnik kojoj je javna površina dana na upravljanje, odnosno na kojoj obavlja poslovnu djelatnost (kolodvor, javno parkiralište, tržnica na malo, sportski objekti i slično) dužna je uklanjati snijeg i led s tih površina.

Isto vrijedi i za vlasnike, odnosno korisnike kioska, pokretnih naprava i otvorenih terasa. Oni su dužni ukloniti snijeg i led s nogostupa uz spomenute objekte. Snijeg i led s nogostupa ispred poslovnih prostora uklanjaju vlasnici i korisnici tih prostora.

Ako ne uklonite snijeg i led, komunalni redar ostaviti će vam obavijest da to učinite u roku od 12 sati. Ako se ni potom ne primite posla, Grad će snijeg i led ukloniti putem treće osobe, a vi ćete odgovarati za štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i leda.

Novčane kazne

Globu u iznosu od 1.000 do 2.000 kuna platit će fizička osoba koja ne ukloni snijeg i led s krova zgrade i nogostupa uz zgradu.

Za pravne osobe, kazne su još ‘paprenije’. One iznose od 5.000 do 10.000 kuna i to ako:

– ne uklonite snijeg i led s krova zgrade i nogostupa uz zgradu;

– ne uklonite snijeg i led s javnih površina (kolodvor, javno parkiralište, tržnica na malo, sportski objekti i slično) koje su vam dane na upravljanje, odnosno na kojoj obavljate poslovnu djelatnost;

– ne uklonite snijeg i led s nogostupa uz kioske, pokretne naprave i s otvorenih terasa;

– ne uklonite snijeg i led s nogostupa ispred poslovnih prostora.
Zagrebancija

Podijeli na FB