​​​​​​​NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA POSEBNE MJERE ZBOG IZVANREDNOG STANJA IZAZVANOG ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19

​​​​​​​NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA POSEBNE MJERE ZBOG IZVANREDNOG STANJA IZAZVANOG ŠIRENJEM VIRUSA COVID-19

Izvor: Porezna uprava 26.03.2020.

1. Hoće li Porezna uprava u posebnim okolnostima proglašene epidemije Covid-19 obustaviti sve postupke ovrhe prema svim poreznim obveznicima?

 
Mjere Vlade Republike Hrvatske donesene povodom nastupa posebnih okolnosti, propisane su dopunama Općeg poreznog zakona i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona te omogućavaju odgodu plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja na rok od tri mjeseca uz mogućnost dodatna tri mjeseca ako se takve okolnosti nastave. Dakle, riječ je o odgodi plaćanja, za vrijeme koje se neće obračunavati kamate. Nakon proteka roka odgode plaćanja, predviđena je mogućnost obročnog plaćanja tih odgođenih obveza na rok od 24 mjeseca bez obračuna kamata.
 
Navedenim mjerama za nastup posebnih okolnosti nije propisan postupak obustave ovrhe, odnosno izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima. 
 
Međutim napominjemo da i nadalje vrijede ostale odredbe Općeg poreznog zakona (dalje u tekstu: OPZ). Naime, obustava ovrhe se provodi pod uvjetima i na način propisan člankom 147. OPZ-a. Isto tako, ovrha će se obustaviti i ako je za dug koji je predmet ovrhe sklopljen upravni ugovor pod uvjetima i na način propisan člancima 101. do 103. OPZ-a. Sklapanje upravnog ugovora u skladu s propisanim uvjetima je redovan postupak koji će Porezna uprava provoditi i u vrijeme trajanja posebnih okolnosti, neovisno o mjerama donesenim radi nastupa posebnih okolnosti.  

 
Otpis poreznog duga zbog teškog materijalnog stanja za fizičke osobe, otpis duga zbog nastupa zastare prava na naplatu i u drugim slučajevima otpisa predviđenih OPZ-om i dalje će se provoditi prema već postojećim odredbama, neovisno o donesenim mjerama zbog nastupa posebnih okolnosti. 
 
 
 
 
Zahtjev za korištenje mjera plaćanja poreza može podnijeti poduzetnik iz članka 44. stavka 1. OPZ-a. To znači svaki poduzetnik, pravna osoba ili fizička osoba. Pod fizičkom osobom podrazumijevamo obrtnike (bez obzira utvrđuje li dohodak na temelju poslovnih knjiga ili je obrtnik paušalista), fizička osoba koja se bavi slobodnim zanimanjem, poljoprivrednik, iznajmljivač – paušalista i ostali poduzetnici koji učine vjerojatnim da nisu u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze.
 
Podnositelj zahtjeva, na dan podnošenja zahtjeva ne smije mati dospjelog neplaćenog poreznog duga, odnosno smatrat će se da nema dospjelog neplaćenog poreznog duga ako je na dan podnošenja zahtjeva iznos dospjelog neplaćenog poreznog duga manji od 200,00 kuna, koliko iznosi najmanji trošak ovršnog postupka sukladno članku 170. stavku 3. OPZ-a. 

 
 
Postojanje ranije sklopljenog upravnog ugovora, predstečaja i slično, nije zapreka za odgodu plaćanja pod uvjetom da su već dospjele obveze po anuitetnom planu podmirene i da na poreznoj knjigovodstvenoj kartici nema dospjelog poreznog duga većeg od 200,00 kuna, u trenutku podnošenja zahtjeva.
 
Sve obveze po anuitetnim planovima koje po ranijim upravnim ugovorima dospijevaju nakon podnošenja zahtjeva za odgodu (ako se odgoda odobri), također će biti odgođene na rok od 3 mjeseca. Za obveze PDV-a to vrijedi samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 71.c stavka 2. Pravilnika.
 
 
 
 
Upravni ugovor može se sklopiti za obveze koje nisu predmet korištenja mjera plaćanja poreza. Ugovor se sklapa pod uvjetima i na način propisan člancima 101. do 103. OPZ-a.
 
Ukoliko porezni obveznik ima dug koji još nije obuhvaćen postupcima naplate prije podnošenja zahtjeva može prići sklapanju upravnog ugovora te na taj način osigurati ispunjenje uvjeta za mjere plaćanja poreza odnosno za odgodu dospjelih poreznih obveza.​
 
 
 
Ne. Porezni obveznik može podnijeti zahtjev za korištenje mjere plaćanja poreza u posebnim okolnostima, ako ispunjava uvjete za ovu mjeru. Naime, kao što je i navedeno u Pravilniku o provedbi OPZ-a, porezni obveznik na dan podnošenja zahtjeva ne smije imati dospjelog neplaćenog duga, dakle sve obveze koje su dospjele do podnošenja zahtjeva moraju biti plaćene ili njihovo dospijeće mora biti odgođeno na neki drugi način, primjerice kroz institut upravnog ugovora.
 
Obveza PDV-a za drugi mjesec dospijeva 31.3.2020. što može biti prije ili nakon podnošenja zahtjeva. Podnositelju zahtjeva ako udovoljava drugim kriterijima iz Pravilnika, odobrit će se odgoda plaćanja, a obveza PDV-a za drugi mjesec treba biti plaćena. Ako porezni obveznik ne može ovu obvezu podmiriti odmah po dospijeću, može za nju zatražiti obročnu otplatu putem upravnog ugovora.
 
Ne bude li obveznik poštivao odobreno obročno plaćanje obveze PDV-a za veljaču 2020., nema zakonske osnove da se za isti dug ne pokrenu mjere naplate.

 
U pravilu ne. Obrtnici koji su obveznici poreza na dohodak i porez na dodanu vrijednost utvrđuju prema naplaćenim naknadama ne mogu ostvariti mjere plaćanja poreza odnosno odgodu porezne obveze poreza na dodanu vrijednost.
 
 
 
Da. Poticaji samozapošljavanja ne utječu na mogućnost ostvarivanja mjera plaćanja poreza.
 
 
 
 
Ukoliko porezni obveznik ima dug koji još nije obuhvaćen postupcima naplate prije podnošenja zahtjeva može prići sklapanju upravnog ugovora te na taj način osigurati ispunjenje uvjeta za mjere plaćanja poreza odnosno za odgodu dospjelih poreznih obveza. Dakle i ovi porezni obveznici mogu ostvariti mjere, ali prethodno moraju regulirati već postojeća dugovanja, što bi bili u obvezi i da nisu donijete mjere za plaćanje poreza.
 
Iznos duga od 200,00 kn predstavlja najmanji trošak ovršnog postupka.
Podijeli na FB