TURISTIČKA INSPEKCIJA POJAČAVA NADZOR UGOSTITELJA U ZAGREBU

TURISTIČKA INSPEKCIJA POJAČAVA NADZOR UGOSTITELJA U ZAGREBU

Uvjeti u poslovanju pravnih i fizičkih osoba koje nadzire turistička inspekcija

Turistički inspektor Ministarstva turizma temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15. i 121/16.) prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora poslovanja ugostiteljskog objekta, utvrđuje da li:

– je na ulazu u ugostiteljski objekt odnosno u ulazu ugostiteljskog objekta smještenog u građevini zaštićenoj kao kulturno dobro, vidno istaknuto na propisani način, natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, odnosno vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, oznake kvalitete utvrđene rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva turizma;

– je na ulazu u objekt vidno istaknuta obavijest o radnom vremenu, radnim odnosno neradnim danima, da li se pridržava istaknutog radnog vremena, te da li se ugostitelj pridržava propisanog radnog vremena;

– je utvrđen kućni red u ugostiteljskim objektima za smještaj i istaknut na recepciji, te izvadak iz kućnog reda istaknut u svim sobama i apartmanima;

– je ugostitelj utvrdio normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pruža li usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, da li je normativ za vrijeme rada u ugostiteljskom objektu, te da li je na zahtjev normativ predočio gostu;

– je ugostitelj vidno istaknuo cijene usluga koje nudi na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku, na način dostupan gostima i da li se pridržava istaknutih cijena, a kod pružanja usluga smještaja da li je u cjenicima istaknuo i iznos boravišne pristojbe, te da li je cjenike (jelovnike i/ili karte pića) stavio na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka. Također, u ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, u kojima se gostima nude topla i hladna jela, utvrđuje da li su jelovnici i karte pića izloženi na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način, da li su u jelovniku navedena jela i slastice, a u karti pića, pića i napici, te njihove cijene s porezom, da li su jelovnik i karta pića ispisani na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku, da li se jelovnik i karta pića obavezno stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe, te da li se jela, slastice, pića i napici, navedeni u jelovniku i karti pića uslužuju, ako ih gost zahtjeva;

– ugostitelj izdaje gostu čitljiv i točan račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, te da li kod pružanja usluga smještaja navodi u računu i iznos boravišne pristojbe ili račun za pružene usluge gostu, u slučaju kada je gost koristio ugostiteljske usluge putem turističke agencije ili drugog naručitelja usluge, ne izda turističkoj agenciji ili drugom naručitelju usluge;

– ugostitelj onemogućuje iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću (noćni klub, noćni bar, disco klub) i rade od 21,00 do 6,00 sati;

– ugostitelj na propisani način vodi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj;
– ugostitelj omogućuje gostu podnošenje pisanih prigovora u ugostiteljskom objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrđuje njegov primitak, da li omogućuje gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, da li je u ugostiteljskom objektu vidljivo istaknuo obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, da li je u pisanom obliku odgovorio na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, te da li vodi i čuva evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora;

– su u ugostiteljskom objektu za smještaj osigurani gosti od posljedica nesretnog slučaja;

– je ugostitelj pisanim putem obavijestio nadležni ured odnosno Ministarstvo turizma o trajnom prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, u roku od osam dana od nastale promjene;

– je ugostitelj, koji u ugostiteljskom objektu pruža usluge naturistima, uz naziv vrste ugostiteljskog objekta, istaknuo i oznaku da se u tom objektu pružaju usluge naturistima;
– prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom poslovanju, ugostitelj koristi oznaku propisane vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, odnosno oznake kvalitete koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva;

– ugostitelj pruža ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva;

– se prema gostu odnosi uljudno, korektno i profesionalno;

– ispunjava uvjete odgovarajućeg stupnja i vrste obrazovanja, stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita, potrebnih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ovisno o vrstama ugostiteljskih objekata odnosno da li ima zaposlenu osobu koja ispunjava te uvjete;

– ugostitelj uslužuje, odnosno dopušta konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadrže alkohol u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina, da li je na vidljivom mjestu u ugostiteljskom objektu istaknuo oznaku o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina, te da li uslužuje alkoholna pića u ugostiteljskom objektu u određenom razdoblju tijekom dana, ukoliko je to zabranilo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i

– ugostiteljski objekt ispunjava minimalne uvjete za vrstu, odnosno kategoriju, posebni standard i oznaku kvalitete.

U provedbi inspekcijskog nadzora u području ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga, turistički inspektor će rješenjem zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi, do otklanjanja utvrđenih nedostataka, daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanje ugostiteljskih usluga, u dijelu u kojem se pružaju suprotno rješenju nadležnog tijela, odnosno Ministarstva turizma.

U slučaju da ugostiteljski objekt ili objekt u kojem se pružaju pojedine ugostiteljske usluge ne udovoljava uvjetima propisanim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i propisima donesenim na temelju tog Zakona, ili da ugostitelj odnosno pružatelj ugostiteljskih usluga pruža ugostiteljske usluge koje nisu utvrđene rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva i/ili ne pruža ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva, turistički inspektor naredit će otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti određujući rok u kojem se ti nedostaci i nepravilnosti moraju otkloniti, a ako nedostaci i nepravilnosti ne budu otklonjeni u određenom roku, turistički inspektor zabranit će obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje pojedinih ugostiteljskih usluga u objektu u kojem su utvrđeni nedostaci i nepravilnosti, dok se nedostaci i nepravilnosti ne otklone.

Novčane kazne za prekršaje utvrđene inspekcijskim nadzorom propisane su za pravnu osobu u najnižem iznosu od 2.500,00 i najvišem iznosu od 30.000,00 kuna, za odgovornu osobu u pravnoj osobi u najnižem iznosu od 2.000,00 i najvišem iznosu od 10.000,00 kuna, za fizičku osobu – obrtnika u najnižem iznosu od 2.500,00 i najvišem iznosu od 30.000,00 kuna, te za fizičku osobu u najnižem iznosu od 1.500,00 kuna i najvišem iznosu od 10.000,00 kuna.

U slučaju ponavljanja pojedinih prekršaja u istom ugostiteljskom objektu, tada su novčane kazne za pravnu osobu i fizičku osobu-obrtnika propisane u najnižem iznosu od 5.000,00 i najvišem iznosu od 90.000,00 kuna, a za fizičku osobu u najnižem iznosu od 4.000,00 i najvišem iznosu od 20.000,00 kuna.

Turistički inspektor može za prekršaje utvrđene inspekcijskim nadzorom na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti prekršitelju novčanu kaznu u najnižem iznosu od 750,00 i najvišem iznosu od 2.000,00 kuna, osim u slučaju ponavljanja prekršaja.]

Prema dosadašnjim rezultatima nadzora, najčešći prekršaji su sljedeći: normativi, jelovnici, cjenici, naziv usluge, obavijesti gostima o podnošenju prigovora, obavijesti o zabranama, postupanje prema maloljetnicima, čistoća u kuhinjama, topla voda, pisoar, garderobni ormarić, dvodijelni garderobni ormarić, koševi za otpatke, u kuhinji pisana upozorenja o zabrani konzumiranja hrane i pušenja izložena na vidljivom mjestu, u kuhinji vatrootporna tkaninu za gašenje požara, u kuhinji koš za otpatke pokraj svake radne površine s poklopcem za nožno otvaranje, kutija za prvu pomoć na vidnom i lako dostupnom mjestu.

Ističemo kako je ugostitelj dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te pored podnošenja pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama ugostitelj je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.
Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ugostitelj je dužan:
1. vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt, odnosno u ulazu ugostiteljskog objekta smještenog u građevini zaštićenoj kao kulturno dobro, na propisani način, natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, odnosno vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, oznake kvalitete utvrđene rješenjem nadležnog ureda, odnosno ministarstva nadležnog za ugostiteljstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),
2. vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutoga radnog vremena,
3. utvrditi kućni red u ugostiteljskim objektima za smještaj i istaknuti ga na recepciji te izvadak iz kućnog reda istaknuti u svim sobama i apartmanima,
4. utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu,
5. vidno istaknuti cijene usluga koje se nude, na način dostupan gostima i pridržavati se istaknutih cijena, a kod pružanja usluga smještaja u cjenicima istaknuti i iznos boravišne pristojbe, cjenike staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka,
6. izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, a kod pružanja usluga smještaja navesti u računu i iznos boravišne pristojbe,
7. pridržavati se propisanoga radnog vremena,
8. onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta iz članka 8. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona.
9. na propisani način voditi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj,
10. omogućiti korisniku usluge podnošenje pisanih prigovora sukladno posebnom propisu kojim je uređena zaštita potrošača,
11. u ugostiteljskom objektu za smještaj osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja,
12. pisanim putem obavijestiti nadležni ured odnosno Ministarstvo o prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, u roku od osam dana od nastale promjene.
Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti moraju biti ispunjeni uvjeti koji se odnose na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane, kao i obveze subjekata koji se bave ugostiteljskom djelatnošću glede higijene i zdravstvene ispravnosti hrane te ostali zdravstveni uvjeti za rad sukladno posebnim propisima.
U ugostiteljskim objektima u kojima se uslužuju alkoholna pića, mora na vidljivom mjestu biti istaknuta oznaka o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina.
U ugostiteljskom objektu uređaji i oprema moraju biti stalno u ispravnom i funkcionalnom stanju.
Ugostiteljski objekt smješten u zgradi mora imati osiguranu telefonsku vezu a ugostiteljski objekt vrste restoran mora imati osiguran najmanje jedan telefonski aparat (fiksni ili mobilni) za potrebe gostiju.
Oprema i pribor za pripremu i usluživanje jela i pića moraju u vrijeme kada nisu u uporabi biti zaštićeni od prašine.
U zahodima mora biti besprijekoran red i čistoća, prostorije se moraju redovito dezinficirati te se mora osigurati prirodna i/ili umjetna ventilacija koja omogućuje izmjenu zraka.
Na ulazu u zahod moraju biti istaknute oznake kojima se uobičajeno označavaju zahod za žene i zahod za muškarce. Svi zahodi moraju imati visoku zahodsku školjku (školjku sa sjedalom) na ispiranje tekućom vodom. Pisoar u zahodu za muškarce mora biti zidna školjka s ispiranjem tekućom vodom, te treba biti postavljen ili ograđen tako da se ne vidi izvan prostorije u kojoj se nalazi.
U predprostoriji zahoda mora biti umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom.
Prozori zahoda moraju biti od neprozirnog stakla ili s mogućnošću zaštite od pogleda izvana. Vrata ne smiju biti ostakljena. U zahodskoj kabini mora biti: kuka za vješanje odjeće, naprava za zaključavanje ili zasunjivanje vrata, a u zahodu za žene mora biti i koš za otpatke s poklopcem i polica za odlaganje torbice.
U zahodskoj kabini stalno mora biti toaletni papir, četka za čišćenje zahodske školjke i sredstvo za osvježavanje prostora.

Kuhinja mora imati:
– odgovarajuće uređaje za termičku obradu hrane, pića i napitaka,
– odgovarajuće radne površine, prostore i uređaje za pripremu (čišćenje i obradu)
hrane zasebno za ribu, meso, povrće i voće, ovisno o ponudi jela, koji se mogu nalaziti i u neposrednoj blizini kuhinje,
– rashladne uređaje odgovarajućeg kapaciteta s pokazivačem temperature u kojima se omogućava odvojeno čuvanje različitih vrsta hrane, koji se mogu nalaziti i u neposrednoj blizini kuhinje,
– kuhinjsko posuđe odgovarajuće namjene i kvalitete,
– odvojene prostore sa sudoperima za pranje crnog i bijelog posuđa, s tekućom toplom i hladnom vodom. Sudoper za pranje bijelog posuđa mora imati trodjelno, a za pranje crnog posuđa dvodjelno korito. Ako se pranje posuđa obavlja strojno dostatni su jednodjelni sudoperi za svaku od navedenih vrsta posuđa.
– odvojene manipulativne putove crnog i bijelog posuđa,
– uređaje za odvod dima, pare i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima ugostiteljskog objekta ne šire imisije (napa s mehaničkim odsisom),
– prirodno ili mehaničko prozračivanje ili klima-uređaj s mogućnošću izmjene zraka,
– pisana upozorenja o zabrani konzumiranja hrane i pušenja, izložena na vidljivom mjestu,
– vatrootpornu tkaninu za gašenje požara,
– koš za otpatke pokraj svake radne površine s poklopcem za nožno otvaranje,
– kutiju za prvu pomoć na vidnom i lako dostupnom mjestu.
Sve radne površine u kuhinji moraju imati gornju plohu od materijala koji se lako čisti, a površine koje su u dodiru s vodom moraju biti od nehrđajućeg materijala.
Za potrebe osoblja u kuhinji mora biti poseban umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom, tekući sapun, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku.
U kuhinji mora biti besprijekoran red i čistoća, otpaci se moraju redovito odstranjivati.
Pod u kuhinji mora biti od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala koji se lako čisti i održava. U podu moraju biti izljevi sa sifonom i zaštitnom rešetkom.
Unutarnja visina u kuhinji mora iznositi najmanje 2,80 m, a ukoliko je ugrađen klima-uređaj koji ima mogućnost izmjene zraka unutarnja visina kuhinje može iznositi najmanje 2,50 m.
Zidovi kuhinje i prostora za pripremanje i obradu hrane i pranje posuđa, do visine l,80m od poda, moraju biti obloženi vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke i kamene pločice i razne vrste plastičnih i drugih obloga, ali ne i vodonepropusnom bojom oličen zid).
Prozori i otvori u kuhinji moraju biti zaštićeni od ulaska insekata.
Ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani«, »Barovi« i »Objekti jednostavnih usluga« moraju na svakom stolu imati jelovnik i kartu pića ako se gosti uslužuju za stolom. Iznimno, ugostiteljski objekt vrsta restoran i gostionica može imati dovoljan broj jelovnika i karti pića, sukladan učestalosti narudžbi ili na svakom stolu mora biti jelovnik i karta pića.
Ugostiteljski objekti u kojima se gosti uslužuju za šankom točionika, moraju imati istaknut jelovnik i kartu pića na šanku.
Ugostiteljskim objektima iz skupine »Restorani« i »Barovi« u kojima se gostima nude topla i hladna jela, jelovnici i karte pića moraju biti izloženi na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način.
U jelovniku se navode jela i slastice, a u karti pića, pića i napici, te njihove cijene s porezom.
Jelovnik i karta pića ispisuju se na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku.
Jelovnik i karta pića obvezno se stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe.
Jela, slastice, pića i napici navedeni u jelovniku i karti pića moraju se uslužiti ako ih gost zahtijeva.
Primjerak normativa jela, pića i napitaka obvezno se stavljaju na uvid gostu na njegov zahtjev.
Osoblje zaposleno u ugostiteljskom objektu mora se prema gostu odnositi profesionalno. Osoblje zaposleno na poslovima usluživanja u ugostiteljskim objektima iz skupina »Restorani« i »Barovi« mora poznavati najmanje jedan strani jezik.
Osoblje mora biti uredno, čisto i primjereno odjeveno.
Ugostiteljski objekt mora za zaposleno osoblje imati: garderobu, odgovarajući broj prostorija za osobnu higijenu osoblja (zahoda, tuš-kupaonica).
U garderobi ili odgovarajućoj prostoriji, za svaku zaposlenu osobu mora biti garderobni ormarić s ključem.
Za osoblje koje radi na pripremanju i usluživanju jela mora biti osiguran dvodijelni garderobni ormarić.
Ugostiteljski objekt u kojem je zaposleno do pet osoba mora imati zahod za zaposleno osoblje s jednom zahodskom kabinom i predprostorom s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom.
Ugostiteljski objekt u kojem u jednoj smjeni radi 6 do 15 osoba mora imati jedan zahod za žene s predprostorom s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom i jedan zahod za muškarce s pisoarom i predprostorom s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom, te jednu tuš-kupaonicu.
Ugostiteljski objekt u kojem u jednoj smjeni radi više od 15 osoba mora imati zahode sukladno prethodnom stavku, te jednu tuš-kupaonicu za žene i jednu tuš-kupaonicu za muškarce.
Zahodi za zaposleno osoblje moraju biti smješteni tako da im osoblje može prići ne prolazeći prostorijama i prostorima namijenjenim gostima ugostiteljskog objekta.
Ugostiteljski objekt u kojem u jednoj smjeni radi više od 20 osoba mora imati blagovaonicu ili poseban prostor za blagovanje zaposlenog osoblja.
Iznimno, zahod za zaposleno osoblje s jednom zahodskom kabinom i predprostorom s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom ne moraju imati ugostiteljski objekti ako imaju do pet zaposlenih osoba i ako je korištenje zahoda za zaposleno osoblje osigurano sukladno drugim propisom, sljedeći ugostiteljski objekti:
– postojeći ugostiteljski objekti koji nemaju zahod za zaposleno osoblje sukladno ranijim propisima,
– ugostiteljski objekti vrste: zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, slastičarnica, objekt brze prehrane, caffe bar, buffet, krčma, konoba i klet, ako imaju površinu prostorije za usluživanje gostiju do 15 m²,

– ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« koji nemaju prostoriju za usluživanje, odnosno imaju prostoriju za usluživanje do 15 m²,

– ugostiteljski objekt vrste beach bar, s tim da u slučaju da korištenje zahoda nije moguće osigurati sukladno posebnim propisima, mora imati kemijski zahod, u potpunosti ograđen prirodnim ili drugim materijalom radi uklapanja u okoliš i vizualne skrivenosti kabine.

Preuzeto sa web stranice Udruženja ugostitelja

Podijeli na FB