Tri „turistička“ zakona na javnoj raspravi do 12.7.

Tri „turistička“ zakona na javnoj raspravi do 12.7.

Ministarstvo turizma objavilo je javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama i Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi.

U prilogu su tekstovi navedenih zakonskih prijedloga, a radi lakšeg uspoređivanja, priloženi su i važeći zakoni.

Opis savjetovanja o Prijedlogu Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Predloženim Zakonom uređuje se slijedeće: ustrojstvo sustava turističkih zajednica, područja za koja se osnivaju pojedini oblici turističkih zajednica, članstvo u turističkim zajednicama, zajednički ciljevi turističkih zajednica, tijela turističkih zajednica i njihov djelokrug, način rada i zadaće pojedinih oblika turističkih zajednica, osnovna načela financiranja i gospodarenja, prihodi i korištenje prihoda turističkih zajednica, nadzor nad turističkim zajednicama.

Zakon će zadržati strukturu po glavama, kao i većinu rješenja (odredbi), koja su zadržana u važećem Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a osnovne izmjene koje se predlažu novim Zakonom u odnosu na važeći Zakon, od kojih se većina predlaže na inicijativu samog sustava turističkih zajednica, su: uspostava sustava turističkih zajednica po modelu DMO (destinacijske menadžment organizacije), redefiniranje zadaća turističkih zajednica uz poštivanje načela samodostatnosti kako bi im se omogućilo normativno, organizacijski i financijski obavljanje funkcija DMO-a, utvrđivanje minimalnih financijskih kriterija za osnivanje turističkih zajednica na lokalnoj razini (turističkih zajednica destinacija), definiranje ciljeva turističkih zajednica sukladno modelu DMO-a, mogućnost određivanja predsjednika turističke zajednice općine ili grada i županije od strane općinskog načelnika ili gradonačelnika ovisno o jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za čije je područje turistička zajednica osnovana, delegiranje Zakonom određenog broja članova u turističko vijeće lokalne turističke zajednice uz članove koje, kao i do sada, bira skupština, delegiranje člana u nadzorni odbor od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za područje kojih je turistička zajednica destinacije ili turistička zajednica županije osnovana, uvođenje četverogodišnjeg mandata direktora turističkog ureda turističke zajednice, vremenski se ograničava razdoblje u kojem predsjednik turističke zajednice može zastupati turističku zajednicu u slučaju kada turistička zajednice još nije izabrala direktora turističkog ureda, uvođenje obveze djelovanja turističkog društva tijekom cijele godine, omogućavanje udruživanja turističkih zajednica općina ili gradova i turističkih zajednica županija u zajedničku turističku zajednicu koja će djelovati kroz jedinstvenu marketinšku sinergiju, mogućnost sporazumnog udruživanja turističkih zajednica općina ili grada i turističkih zajednica županija (ukoliko za područje jedinice lokalne samouprave nije osnovana turistička zajednica) u cilju zajedničkog razvoja turističkog proizvoda i promocije destinacije, utvrđivanje roka za dostavu prijedloga programa rada i financijskog plana te godišnjeg financijskog izvješća turističkoj zajednici više razine, određivanje udjela troškova za bruto plaće zaposlenika u ukupnim prihodima turističke zajednice, nadziranje rada turističke zajednice prvenstveno od strane samih članova turističke zajednice kroz nadzorni odbor te predviđanje mogućnosti angažiranja neovisnih revizora u slučaju postojanja takve potrebe kao i provođenje nadzora nad financijskim poslovanjem od strane ministarstva nadležnog za financije sukladno propisu o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i dr.

Posljedice koje će donošenjem Zakona proisteći su: efikasnije sudjelovanje turističkih zajednica u upravljanju destinacijom, udruživanje i racionalizacija unutar sustava, povećanje učinkovitosti sustava posebice u razvoju i unapređenju postojećih turističkih proizvoda, potpunija zastupljenost specifičnih lokalnih / regionalnih interesa, jačanje lokalne / regionalne inicijative, bolje povezivanje lokalnih dionika u stvaranju međunarodno konkurentnih proizvoda, bolja koordiniranost i veća odgovornost unutar sustava, svrsishodnije trošenje sredstava, veća transparentnost rada turističkih zajednica, bolja promocija destinacijskog turističkog proizvoda, prepoznatljiva turistička ponuda destinacije, razvoj kapaciteta za potrebne konkurentske iskorake hrvatskog turizma.

Opis savjetovanja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Važećim Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj 152/08. i 88/10.) uređuje se obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanja članarine turističkoj zajednici.

Članarina je, uz boravišnu pristojbu, najizdašniji izvorni prihod turističkih zajednica, posebno u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Polazeći od Nacionalnog programa reformi, a sukladno Odluci o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta, predlaže se smanjenje članarine koja se plaća turističkim zajednicama za dodatnih 15 %.

Prema podacima FINA-e za 2014. godinu, ukupni prihod od članarine iznosio je 215.270.441,92 kn.

Na taj način će se gospodarstvo u 2016. godini rasteretiti za 32.290.566,28 kuna.

Radi pojednostavljenja naplate članarine kao parafiskalnog nameta, a u provedbi jednog od glavnih ciljeva Nacionalnog programa, obveznici plaćanja članarine, članarinu će plaćati kvartalno, a ne više mjesečno.

Slijedom navedenog, očekuje se da će se izmjenama i dopunama Zakona ostvariti slijedeći ciljevi: stvaranje boljeg poslovnog okruženja, svrhovitije raspoređivanje sredstava članarine unutar sustava turističkih zajednica, racionalnije i učinkovitije trošenje sredstava članarine, veća transparentnost trošenja sredstava članarine, smanjenje administrativnog opterećenja i troškova poslovanja poduzeća.

Opis savjetovanja o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi

Izmjenama i dopunama Zakona stvorit će se odgovarajući pravni okvir za drugačiju raspodjelu sredstava boravišne pristojbe, a što je vezano uz donošenje novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, kojim će se izvršiti repozicioniranje sustava turističkih zajednica kroz njegov preustroj prema modelu destinacijske menadžment organizacije (DMO).

Ciljevi koji će se postići izmjenama i dopunama Zakona odnose se na: učinkovitiju naplata boravišne pristojbe, racionalnije i učinkovitije trošenje sredstava boravišne pristojbe, svrhovitije raspoređivanje sredstava boravišne pristojbe unutar sustava turističkih zajednica, uspostavljanje jedinstvenog informacijskoj sustava omogućit će ažurno praćenje podataka o dolascima i noćenjima turista, kao i drugih podataka važnih za statističku obradu i informiranje javnosti, uspostavljanje ažurne elektroničke prijave i odjave turista i elektroničke evidencije obračuna i naplate boravišne pristojbe, veću transparentnost trošenja sredstava boravišne pristojbe, pojačanu promociju na inozemnim tržištima i domaćem tržištu, diversifikaciju i razvoj turističke ponude na turistički nerazvijenim područjima.

Kako bi se do početka 2016. godine mogla provesti mjera smanjenja parafiskalnih nameta koja je dio strukturnih reformi za ostvarenje ciljeva iz Nacionalnog programa reformi za 2015. te kako bi se na drugačiji način osigurala dostatna sredstva za izvršavanje zakonom propisanih zadaća turističkih zajednica, ocjenjuje se da postoje opravdani razlozi za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku.

Sva navedena savjetovanja otvorena su do 12.7.2015., a komentare i/ili sugestije na navedene zakonske prijedloge potrebno je dostaviti u HOK na e-mail cehovi@hok.hr najkasnije do 10.07. u 12:00 radi objedinjavanja i usuglašavanja stavova HOK-a prema Ministarstvu.

1 – Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma_NN 152 08.doc 168,50 kB
1a – Prijedlog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, s konačnim prijedlogom zakona.pdf 431,41 kB
2 – Zakon o članarinama u turističkim zajednicama – nes.proč.text_NN 152_08 i 88_10.pdf 244,13 kB
2a – Prijedlog zakona i izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.docx 31,20 kB
3 – Zakon o boravišnoj pristojbi_proc.tekst_NN 152_08 59_09 30_14.pdf 291,89 kB
3a – Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi, s konačnim prijedlogom zakona.pdf 355,15 kB

Podijeli na FB