Prijava poreza na dohodak za 2015. godinu

Prijava poreza na dohodak za 2015. godinu

Samostalne djelatnosti – obveznici poreza na dohodak, za utvrđivanje primitaka i izdataka, primjenu poreznih olakšica te oporezivanje dohotka za 2015. godinu, primjenjuju odredbe nekoliko poreznih propisa.

To su odredbe:

– Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. – 136/15.)
– Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. – 137/15.)
– Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. – 143/14.)
– Zakon o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13. – 143/14.)
Osim navedenih propisa, Ministarstvo financija svake godine izdaje i „Uputu o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak“.
Više o utvrđivanju godišnjeg dohotka od samostalne djelatnosti pišemo u nastavku.
Obračun godišnjeg poslovanja obrtnika za 2015. godinu sastoji se od nekoliko procesa koji proizlaze iz odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. Možemo ih podijeliti na:
– obračun amortizacije dugotrajne imovine
– utvrđivanje poslovnih primitaka i izdataka i zaključivanje Obrasca KPI
– utvrđivanje ostalih izdataka u vezi s poslovanjem obrtnika i slobodnih zanimanja
– primjena poreznih olakšica i osobnih odbitaka.
Godišnja porezna prijava za 2015. g. predaje se na obrascu DOH, odnosno na obrascu DOH-Z za poduzetnike koji djelatnost obavljaju u supoduzetništvu. Obrazac DOH-Z predaje se najkasnije do 31. siječnja 2016., a rok za podnošenje porezne prijave za 2015. godinu na Obrascu DOH istječe 29. veljače 2016. godine.

Detaljnije u prilogu:POREZNA PRIJAVA 2015 :DOH :Obrazac_P-PPI_templateV2

Podijeli na FB