Od 1. srpnja naplata naknade za gospodarenje otpadnim vozilima za fizičke osobe

Od 1. srpnja naplata naknade za gospodarenje otpadnim vozilima za fizičke osobe

Ovim putem vas obavještavamo kako će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 1. srpnja 2015. godine pokrenuti naplatu naknade gospodarenja otpadnim vozilima i od strane građana koji uvoze, odnosno unose nova ili rabljena vozila u Republiku Hrvatsku.

Naime, sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima obveznici plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima su pravne i fizičke osobe koje uvoze/unose/proizvode motorna vozila i stavljaju ih na tržište u Republici Hrvatskoj.

Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju pojedinačni uvoz vozila od strane građana bio je neznatan te je postupak naplate i kontrole naplate predstavljao veći trošak od prihoda. Istovremeno, izostanak naplate predmetne naknade od građana nije dovodio u pitanje samoodrživost i efikasnost sustava gospodarenja otpadnim vozilima.

Međutim, ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju unos vozila iz zemalja članica toliko je porastao da čini pretežiti udio s tendencijom rasta. Naime, od ukupno u 2014. godini unesenih/uvezenih oko 68.000 vozila, od strane građana uneseno/uvezeno je oko 34.000 vozila, što predstavlja oko 50% ukupnog unosa/uvoza. S obzirom na navedenu činjenicu naplata predmetne naknade od građana postala je nužna za održivost sustava gospodarenja otpadnim vozilima i ravnomjernu opterećenost svih subjekata koji u Republiku Hrvatsku uvoze/unose vozila koja će jednog dana postati otpad i koja se nužno moraju obraditi.

Uzimajući u obzir gore navedeno od 01. srpnja 2015. godine Fond će pokrenuti naplatu naknade gospodarenja otpadnim vozilima i od strane fizičkih osoba – građana.

U svrhu omogućavanja građanima bržeg i jednostavnijeg podmirenja propisanih obveza Fond i Carinska uprava sklopili su sporazum o suradnji.

Tim sporazumom omogućeno je na jednom mjestu podmiriti sve obveze vezane za uvoz odnosno unos vozila u Republiku Hrvatsku na način da se u carinskim uredima prijave, te podmire sva davanja iz nadležnosti Carinske uprave i Fonda vezanih za uvoz odnosno unos vozila u Republiku Hrvatsku.

Plaćanje predmetne naknade, kao i posebnog poreza na motorna vozila (trošarina), uvjet su za prvu registraciju vozila u Republici Hrvatskoj.

Dana 01. lipnja 2015. godine stupila je na snagu Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se naknada za gospodarenje otpadnim vozila smanjuje s 0,85 kn/kg mase vozila na 0,60 kn/kg mase vozila. Time se smanjilo i financijsko opterećenje unosnika/uvoznika vozila.

Kontrolu ispunjenja obveze građana u pogledu plaćanja naknade gospodarenja otpadnim vozilima obavljati će djelatnici policijskih postaja i ispostava prilikom postupka prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj, te vozila za koja nije plaćena naknada gospodarenja otpadnim vozilima neće se moći registrirati.

POSTUPAK PLAĆANJA NAKNADE OD STRANE GRAĐANA:

Naknadu gospodarenja otpadnim vozilima plaćaju građani koji uvoze odnosne unose nova ili rabljena vozila u Republiku Hrvatsku.

Naknada gospodarenja otpadnim vozilima plaća se na:

– kategoriju M1 – motorno vozilo za prijevoz putnika koje osim sjedala vozača ima još najviše osam sjedala;

– kategoriju N1 – motorno vozilo za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona;

– motorno vozilo na tri kotača kategorije L2 – motorno vozilo na tri kotača s toplinskim motorom obujma cilindra koji nije veći od 50 cm3 i konstrukcijske brzine koja nije veća od 50 km/h(mopedi) bez obzira na način pogona

– motorno vozilo na tri kotača kategorije L4 – motorno vozilo na tri kotača asimetrično postavljeno u odnosu na srednju uzdužnu os s toplinskim motorom obujma cilindra koji je veći od 50 cm3 ili konstrukcijske brzine koja je veća od 50 km/h (motocikli s bočnom prikolicom), bez obzira na način pogona, osim motornih tricikala (motorna vozila na tri kotača simetrično postavljena u odnosu na srednju uzdužnu os najveće dopuštene mase koja nije veća od 1.000 kg i radnog obujma cilindara motora koji je veći od 50 cm3 ili konstrukcijske brzine koja je veća od 50 km/h – vozila kategorije L5).

Građani naknadu gospodarenja otpadnim vozilima mogu platit u jednom od 21 Carinskih ureda prema mjestu prebivališta, prilikom prijave i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila (trošarine).

Rok za prijavu i obračun naknade gospodarenja otpadnim vozilima je najkasnije do 5. u tekućem mjesecu za uvoz/unos obavljen u prethodnom mjesecu. Plaćena naknada uvjet je za prvu registraciju vozila u Republici Hrvatskoj.

Građani prilikom prijave podataka o uvozu/unosu vozila popunjavaju IUV/PV obrazac koji mogu podignuti na šalteru svakog Carinskog ureda, uz koji se nalazi i uputa o popunjavanju predmetnog obrasca.

Obrascu se prilaže Potvrda o sukladnosti vozila ili tehnička dokumentacija vozila i račun ili ugovor o kupoprodaji vozila.

Po podnošenju IUV/PV obrasca djelatnik Carinske uprave ispisati će Rješenje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o plaćanju naknade za gospodarenje otpadnim vozilima u kojem se utvrđuje iznos naknade gospodarenja otpadnim vozilima.

Nakon uplate predmetnog iznosa naknade potrebno je u Carinsku upravu dostaviti dokaz o plaćanju temeljem kojeg djelatnik Carinske uprave potvrđuje plaćanje stavljanjem štambilja na navedeno Rješenje Fonda.

Takvo Rješenje valjana je isprava za prvu registraciju vozila u Republici Hrvatskoj koja se obavlja u policijskim postajama i ispostavama.

U slučaju naknadnog izvoza/iznosa vozila iz Republike Hrvatske građanin ima pravo na povrat dijela uplaćene naknade temeljem zahtjeva kojeg dostavlja Fondu.

Kada predmetno vozilo postane otpad posjednik ga je dužan predati ovlaštenom oporabitelju radi obrade za što ima pravo na naknadu u iznosu od 1kn/kg predanog cjelovitog otpadnog vozila.

Obavijest o svemu navedenom nalazi se i na web stranici Fonda.

Podijeli na FB