Obrtnici izjednačeni u postupku legalizacije

Obrtnici izjednačeni u postupku legalizacije

OBRTNICI ! PODNESITE ZAHTJEV ZA POVRAT DIJELA KOMUNALNOG DOPRINOSA ZA LEGALIZACIJU!!!

Veliki uspjeh Obrtničke komore Zagreb je prihvaćena Izmjena Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu koji je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 20. sjednici održanoj 30. listopada 2014. godine (Sl.gl. 22/14)

Ovim izmjenama obrtnici koji imaju stambeno-poslovne objekte izjednačeni su u pravima na popust u postupcima legalizacije sa ostalim građanima, i to kako na obročno plaćanje do deset godina, tako i na popust od 25% kod jednokratnog plaćanja.

Također u postupku legalizacije obrtnici imaju pravo na umanjenje komunalnog doprinosa za 300m3 pri ozakonjenju stana u višestambenoj zgradi ili stambeno-poslovnoj zgradi, odnosno za 600m3 pri ozakonjenju zgrade.

Započeti postupci legalizacije dovršiti će se prema ovoj izmijenjenoj odluci ako je to za obrtnike povoljnije.

Obrtnici kojima je utvrđen komunalni doprinos prema ranije važećim propisima mogu u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke zatražiti da im se komunalni doprinos utvrdi prema odredbama ove odluke.

U nastavku donosim cjeloviti tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (sl.gl. 22/2014):

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 20. sjednici, 30. listopada 2014., donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/10, 20/10, 5/12, 15/12, 17/12, 6/13, 15/13 i 17/13 – pročišćeni tekst), u članku 9. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

“U postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, može se odobriti poček od godinu dana na obvezu plaćanja komunalnog doprinosa, te obročno plaćanje komunalnog doprinosa uz prilaganje dokaza za odgovarajuće osiguranje naplate cjelokupne tražbine Grada Zagreba s osnove komunalnog doprinosa iz stavka 6. ovoga članka.”

Članak 2.

U članku 11. stavak 16. mijenja se i glasi:

“Obvezniku komunalnog doprinosa, fizičkoj osobi koja je pokrenula postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu koju koristi za vlastite potrebe ili stan u višestambenoj zgradi, odnosno stambeno-poslovnoj zgradi, na njegov će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima do deset godina bez kamata. U slučaju da obveznik ne plati četiri uzastopna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu. Ako se komunalni doprinos plaća u postupku za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu ili stan u višestambenoj zgradi ili stambeno-poslovnoj zgradi koja se koristi za vlastite potrebe jednokratno u cijelosti, neovisno o veličini zgrade, plaća se uz popust od 25%.”

Stavak 17. mijenja se i glasi:

“Obvezniku komunalnog doprinosa fizičkoj osobi koja je pokrenula postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu stambenu zgradu ili stambeno-poslovnu zgradu koju koristi za vlastite potrebe, ili stan u višestambenoj zgradi, odnosno stambeno-poslovnoj zgradi, umanjit će se utvrđeni iznos komunalnog doprinosa za 300 m3 pri ozakonjenju stana u višestambenoj zgradi ili stambeno-poslovnoj zgradi, odnosno za 600 m3 pri ozakonjenju zgrade.”

Iza stavka 17. dodaje se novi stavak 18. koji glasi:

“Odredbe stavaka 16. i 17. ovog članka primjenjuju se i na obveznika komunalnog doprinosa obrtnika, odnosno nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je pokrenuo postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu stambenu zgradu ili stambeno- poslovnu zgradu ili stan u višestambenoj zgradi, odnosno stambeno-poslovnoj zgradi koje on ili član njegovog zajedničkog kućanstva koristi za obavljanje obrta ili u kojem djeluje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) i koji su u sustavu poreza na dohodak.”

Dosadašnji stavci 18. i 19. postaju stavci 19. i 20.

Članak 3.

U članku 12. stavku 2. iza riječi: “u višestambenoj zgradi” dodaju se riječi: “odnosno stambeno-poslovnoj zgradi”.

Članak 4.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove odluke nastavit će se i dovršiti prema odredbama Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/10, 20/10, 5/12, 15/12, 17/12 i 6/13,15/13, 17/13 – pročišćeni tekst).

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako su postupci započeti po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12) i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 90/11) do stupanja na snagu ove odluke, komunalni doprinos obračunat će se po odredbama ove odluke ako je to povoljnije za stranku.

Obveznici komunalnog doprinosa koji su ozakonili stambeno-poslovnu zgradu prema odredbama zakona iz stavka 2. ovog članka i kojima je utvrđen komunalni doprinos do stupanja na snagu ove odluke, mogu u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke zatražiti da im se komunalni doprinos utvrdi prema odredbama ove odluke

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 021-05/14-01/363
URBROJ: 251-01-05-14-13
Zagreb, 30. listopada 2014.

Predsjednik Gradske skupštine
Darinko Kosor, v.r.

Podijeli na FB