Natječaj za modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Natječaj za modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«.

Korisnici potpora su:

-obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva.
Prihvatljivi troškovi su:
– kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva
(blanjalice, pile itd.)
– kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa
(briketirka, peletirka itd.)
– instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija (kupnja opreme, kupnja ili
razvoj računalnih programa, licence, u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade
drva i
– izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje,
skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku,
utovarivači, atomizeri itd.).
– stjecanje strojeva, alata, uređaja, opreme i objekata, kroz financijski leasing do iznosa njihove
tržišne vrijednosti.

Ukupan iznos na raspolaganju poduzetnicima: 30.000.000,00 HRK.
Predviđeni udio bespovratnih sredstava: 50% prihvatljivih troškova
Najniža vrijednost potpore: 10.000 eura
Najviša vrijednost potpore: 1.000.000 eura.
Rok za podnošenje projektne prijave: do 15. studenoga 2016.

Sukladno kriterijima odabira, važno je da :
– korisnik može dokazati da ulazna količina drvne sirovine – oblovine u zadnje dvije godine koje predhode godini podnošenja Zahtjeva za potporu nije bila veća od 10000 m³ godišnje.
– korisnik je registriran za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji
djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja – proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda.
-korisnik osigura sufinanciranje vlastitog udjela u projektu

Podijeli na FB