Naredba o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba

Naredba o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba

Na temelju članka 145. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 20. stavka 5. Odluke o uređenju prometa (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14 i 9/15), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, gradonačelnik Grada Zagreba, 16. listopada 2015., donosi

NAREDBU

o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba

Članak 1.

Ovom se naredbom određuje područje središnjeg dijela Grada Zagreba, pješačke zone, uvjeti prometovanja vozila te uvjeti za izdavanje i rok važenja dozvole za prometovanje vozila.

Članak 2.

Područje središnjeg dijela Grada Zagreba omeđeno je Ulicom Republike Austrije od Ilice do Ulice Vatroslava Jagića, Ulicom Vatroslava Jagića do Ulice Božidara Adžije, Ulicom Božidara Adžije do Nove ceste, Novom cestom do Ulice Silvija Strahimira Kranjčevića, Ulicom Silvija Strahimira Kranjčevića do Ulice Florijana Andrašeca, Ulicom Florijana Andrašeca do Ulice grada Vukovara, Ulicom grada Vukovara do Avenije Marina Držića, Avenijom Marina Držića do Ulice kneza Branimira, Ulicom kneza Branimira do Ulice Vjekoslava Heinzela, Ulicom Vjekoslava Heinzela do Trga Eugena Kvaternika, Trgom Eugena Kvaternika do Ulice Dragutina Domjanića, Ulicom Dragutina Domjanića do Voćarske ceste, Voćarskom cestom do Bijeničke ceste, Bijeničkom cestom do Aleje Hermanna Bollea, Alejom Hermanna Bollea do Mirogojske ceste, Mirogojskom cestom do Gupčeve zvijezde, Gupčevom zvijezdom do Ulice Fausta Vrančića, Ulicom Fausta Vrančića do Mlinarske ceste, Mlinarskom cestom do Jurjevske ulice, Jurjevskom ulicom do Ilirskog trga, Ilirskim trgom do Opatičke ulice, Opatičkom ulicom do Demetrove ulice, Demetrovom ulicom do Mesničke ulice, Mesničkom ulicom do Ilice, Ilicom do Britanskog trga, Britanskim trgom, Ilicom od Britanskog trga do Ulice Republike Austrije, ne uključujući ulice i trgove kojima je to područje omeđeno (u daljnjem tekstu: središnji dio Grada Zagreba).

Članak 3.

Pješačka zona određuje se na Trgu bana Josipa Jelačića, u Ilici od Trga bana Josipa Jelačića do Ulice Ivana Gundulića, u Ulici Josipa Eugena Tomića, u Preobraženskoj ulici, u Margaretskoj ulici, u Ulici Frane Petrića, u Ulici Ljudevita Gaja od Trga bana Josipa Jelačića do Ulice Nikole Tesle, u Praškoj ulici od Trga bana Josipa Jelačića do k.br. 5, na Trgu Petra Preradovića, u Ulici Mirka Bogovića, u Ulici Petra Preradovića od Trga Petra Preradovića do Ulice Tomaša Masaryka, u Ulici Nikole Tesle od Ulice Petra Preradovića do Ulice Ljudevita Gaja, u Varšavskoj ulici od Trga Petra Preradovića do Ulice Ivana Gundulića, u Prolazu sestara Baković, u Ulici Nikole Jurišića od Trga bana Josipa Jelačića do Trga hrvatskih velikana, na Trgu hrvatskih velikana, u Ulici Janka Draškovića od Trga hrvatskih velikana do Vlaške ulice, u ulici Dverce, na Strossmayerovu šetalištu, u Ulici Pavla Radića od Trga bana Josipa Jelačića do Trga Braće Hrvatskog zmaja, na Splavnici, u Ulici Ivana Tkalčića od Splavnice do Ulice Tome Mikloušića, na Krvavom mostu, na Opatovini, u Skalinskoj ulici, u Bakačevoj ulici od ulice Pod zidom do Ulice Augusta Cesarca, u Ulici Augusta Cesarca, u Ulici Frana Kurelca, u Vlaškoj ulici od Bakačeve ulice do Ulice Junija Palmotića i Petrinjskom ulicom od Trga bana Josipa Jelačića do Ulice Milana Amruša (u daljnjem tekstu: pješačka zona).

Članak 4.

U središnjem dijelu Grada Zagreba prometovanje vozilima opskrbe dozvoljeno je u vremenu od 22.00 do 7.00 sati.

Iznimno, vozila opskrbe u središnjem dijelu Grada Zagreba mogu prometovati izvan vremena određenog stavkom 1. ovoga članka na temelju dozvole za prometovanje vozila koju izdaje na pisani zahtjev gradsko upravno tijelo nadležno za promet.

U središnjem dijelu Grada Zagreba zabranjeno je prometovanje vozilima opskrbe kojima najveća dopuštena masa prelazi 12 tona.

Članak 5.

U pješačkoj zoni zabranjen je promet motornim vozilima.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dopušteno je ograničeno prometovanje motornih vozila za:

– fizičke osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u pješačkoj zoni i osigurano parkirališno mjesto za vlastite potrebe u dvorištu ili garaži, radi ulaska i izlaska u dvorište odnosno garažu,

– fizičke osobe koje nemaju prijavljeno prebivalište u pješačkoj zoni, a imaju u pješačkoj zoni u vlasništvu parkirališno mjesto u dvorištu ili garaži, radi ulaska i izlaska u dvorište odnosno garažu,

– fizičke osobe obrtnike i pravne osobe koje u pješačkoj zoni imaju u vlasništvu, odnosno korištenju, parkirališno mjesto za vlastite potrebe u dvorištu ili garaži, radi ulaska i izlaska u dvorište odnosno garažu,

– fizičke osobe obrtnike i pravne osobe koji obavljaju opskrbu.

Za prometovanje motornih vozila iz stavka 2. ovoga članka gradsko upravno tijelo nadležno za promet na temelju pisanog zahtjeva izdaje dozvolu za prometovanje vozila.

Članak 6.

U pješačkoj zoni dozvoljen je promet autotaksi vozila u Vlaškoj ulici od Ulice Junija Palmotića do Ulice Frana Kurelca, u Ulici Frana Kurelca od Vlaške ulice do Ulice Nikole Jurišića, u Ulici Nikole Jurišića od Ulice Frana Kurelca do Trga hrvatskih velikana, na Trgu hrvatskih velikana, u Ulici Janka Draškovića od Trga hrvatskih velikana do Vlaške ulice.

Članak 7.

Fizičke osobe iz članka 5. stavka 2. alineje 1. ove naredbe dužne su uz zahtjev za izdavanje dozvole za prometovanje vozila priložiti:

– dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju parkirališnog mjesta, ili izjavu predstavnika suvlasnika da je u dvorištu, odnosno garaži, osigurano parkirališno mjesto za podnositelja zahtjeva,

– uvjerenje o prebivalištu,

– presliku prometne dozvole.

Fizičke osobe iz članka 5. stavka 2. alineje 2. ove naredbe dužne su uz zahtjev za izdavanje dozvole za prometovanje vozila priložiti:

– dokaz o vlasništvu parkirališnog mjesta,

– presliku prometne dozvole.

Fizičke osobe obrtnici i pravne osobe iz članka 5. stavka 2. alineje 3. ove naredbe dužne su uz zahtjev za izdavanje dozvole za prometovanje vozila priložiti:

– dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju parkirališnog mjesta, ili izjavu predstavnika suvlasnika da je u dvorištu, odnosno garaži, osigurano parkirališno mjesto,

– presliku prometne dozvole.

Fizičke osobe obrtnici i pravne osobe iz članka 5. stavka 2. alineje 4. ove naredbe koje obavljaju opskrbu dužne su uz zahtjev za izdavanje dozvole za prometovanje vozila priložiti:

– presliku prometne dozvole za svako vozilo.

Članak 8.

Dozvola za prometovanje vozila za osobe iz članka 5. stavka 2. alineja 1., 2. i 3. ove naredbe izdaje se na rok od 2 godine.

Dozvola za prometovanje vozila za fizičke osobe obrtnike i pravne osobe iz članka 5. stavka 2. alineje 4. ove naredbe koje obavljaju opskrbu, izdaje se na rok od 1 godine (godišnja dozvola) ili na rok do 30 dana (privremena dozvola).

Članak 9.

Visina naknade za prometovanje motornih vozila u pješačkoj zoni za fizičke osobe, fizičke osobe obrtnike, odnosno pravne osobe, iznosi 10 kuna za dvije godine.

Iznimno, fizičke osobe koje imaju u pješačkoj zoni prijavljeno prebivalište i osigurano parkirališno mjesto u dvorištu ili garaži ne plaćaju naknadu za prometovanje vozila u pješačkoj zoni.

Visina naknade za prometovanje vozila opskrbe u pješačkoj zoni za fizičke osobe obrtnike i pravne osobe iznosi:

Vrijeme opskrbe
Visina naknade/vozilo opskrbe

00,00 – 24,00
Dnevna
Mjesečna
Godišnja

3,00 kune/toni najveće dopuštene mase vozila
500,00 kuna
5.400,00 kuna

Članak 10.

Gradsko upravno tijelo nadležno za promet može odobriti prometovanje motornim vozilima za potrebe održavanja manifestacija u pješačkoj zoni uz plaćanje naknade koja iznosi 3,00 kune/toni najveće dopuštene mase vozila.

Iznimno, gradsko upravno tijelo nadležno za promet može odobriti prometovanje motornim vozilima za potrebe održavanja manifestacija od posebnog značenja za Grad Zagreb (organizator ili suorganizator Grad Zagreb, pokroviteljstvo Grada Zagreba i slično) i za potrebe radio-televizijskih vozila u pješačkoj zoni uz plaćanje naknade koja iznosi 10 kuna po vozilu.

Članak 11.

Za vrijeme obavljanja opskrbe u pješačkoj zoni u vozilu se mora nalaziti:

– prijevoznički dokument (dostavnica, otpremnica, teretni list ili slično) s istaknutom adresom na koju se vrši dostava;

– dozvola za prometovanje vozila u pješačkoj zoni koja mora biti istaknuta na prednjem staklu s unutarnje desne strane vozila.

Članak 12.

U pješačkoj zoni zabranjuje se prometovanje vozilima opskrbe kojima najveća dopuštena masa prelazi 3,5 tone.

Iznimno, vozila opskrbe iz stavka 1. ovoga članka mogu prometovati u pješačkoj zoni na temelju dozvole za prometovanje motornih vozila koju izdaje na pisani zahtjev gradsko upravno tijelo nadležno za promet.

Članak 13.

Opskrba u pješačkoj zoni obavlja se na način da za slobodan prolaz pješaka i drugih vozila mora ostati najmanje 4 m, odnosno opskrbna vozila ne smiju biti zaustavljena ili parkirana suprotno odredbama zakona kojima se regulira sigurnost cestovnog prometa.

Vozila opskrbe mogu se zadržavati na javnoprometnim površinama samo za vrijeme nužno potrebno za obavljanje opskrbe.

Članak 14.

Ulazak u pješačku zonu i prometovanje motornih vozila u pješačkoj zoni mora se obavljati prema opisu kretanja određenom u dozvoli za prometovanje vozila.

Članak 15.

Zabrana prometovanja vozila u pješačkoj zoni ne odnosi se na vozila kojima se obavlja komunalna djelatnost, vozila pod pratnjom i vozila s pravom prednosti prolaska.

Članak 16.

Radi provođenja ove naredbe bit će postavljeni odgovarajući prometni znakovi.

Prometni znakovi bit će postavljeni u roku od 10 dana od dana objave ove naredbe u Službenom glasniku Grada Zagreba.

Članak 17.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove naredbe nastavit će se i dovršiti prema odredbama Naredbe o mjerama za reguliranje prometa u središnjem dijelu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/07).

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o mjerama za reguliranje prometa u središnjem dijelu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/07).

Članak 19.

Ova će naredba biti objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba, a stupa na snagu 29. listopada 2015.

KLASA: 340-01/15-01/1602

URBROJ: 251-03-02-15-2

Zagreb, 16. listopada 2015.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.

Podijeli na FB