Kontaktna točka za proizvode

Kontaktna točka za proizvode

“Neharmonizirano područje” obuhvaća zakonodavstvo za proizvode koji nisu regulirani europskim zakonodavstvom. Proizvodi stavljeni na tržište jedne od država članica EU mogu bez ograničenja cirkulirati na unutanjem tržitu EU, bez obzira što propisi države uvoznice propisuju drugačije zahtjeve za stavljanje predmetne robe na tržište, u odnosu na zahtjeve koji propisuju propisi države izvoznice (odnosno države na čije je tržište roba stavljena prvi put). Nacionalni propisi koji reguliraju stavljanje “neharmoniziranih” proizvoda na tržište različiti su u pojedinim državama članicama, ali ne smiju sadržavati odredbe koje predstavljaju dodatna ograničenja za ulazak stranih proizvoda na tržište. Da bi se izbjegle tehničke prepreke u trgovini, navedeni propisi moraju biti u skladu s člancima 34. – 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (ranije člancima 28. – 30. Ugovora o osnivanju EZ-a) i načelom uzajamnog priznavanja.

Kako bi načelo uzajamnog priznavanja funkcioniralo Europski parlament i Vijeće usvojili su Uredbu Uredbu (EZ) br. 764/2008. U skladu s člankom 9. Uredbe države članice dužne su uspostaviti Kontaktne točke za proizvode (Product Contact Point – PCP) koje na zahtjev gospodarskog subjekta ili nadležnoga tijela druge države članice daju između ostaloga sljedeće informacije:

tehničke propise koji se primjenjuju na određenu vrstu proizvoda na području na kojemu se te kontaktne točke za proizvode nalaze i podatke o tome da li je na tu vrstu proizvoda potrebno prethodno odobrenje sukladno zakonodavstvu države članice, kao i podatke o načelu uzajamnog priznavanja i primjeni Uredbe (EZ) br. 764/2008 na teritoriju te države članice;
kontaktne podatke nadležnih tijela u toj državi članici koji omogućuju izravan kontakt s njima, uključujući podatke o tijelima nadležnima za nadzor nad provedbom odnosnih tehničkih pravila na teritoriju te države članice;
pravne lijekove koji su općenito dostupni na teritoriju te države članice u slučaju spora između nadležnih tijela i gospodarskog subjekta.

Klikom na dolje navedene proizvode možete pretraživati propise koji uređuju tehničke zahtjeve za njihovo stavljanje na tržište Republike Hrvatske.

Napomena: Popis je detaljan prema saznanjima Kontaktne točke za proizvode, a ukoliko imate pitanje vezano za hrvatski neharmonizirani propis kontaktirajte nas putem elektronske pošte.

Na stranicama https://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/free-movement-non-harmonised-sectors/index_en.htm možete pronaći više informacija o slobodi kretanja roba u neharmoniziranom području i podatke o kontaktnim točkama drugih država članica.

Ukoliko tijelo javne vlasti države članice u koju želite staviti svoj proizvod ograničava na bilo koji način slobodu kretanja vašeg proizvoda na tom tržištu ili općenito poslovanje na teritoriju Europske unije, možete se obratiti SOLVIT-u (kliknite na logo za kontakt), besplatnoj online usluzi koja pomaže u rješavanju problema izvansudskim postupkom.

Kontaktna točka za građevne proizvode
U svrhu davanja informacija države članice dužne su imenovati Kontaktne točke za građevne proizvode.

Obveza imenovanja kontaktne točke dana je u članku 10. Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 305/2011) koja upućuje na Uredbu (EZ-a) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka povezanih s primjenom određenih nacionalnih tehničkih pravila na proizvode koji se zakonito prodaju u drugoj državi članici i o ukidanju Odluke br. 3052/95/EZ (dalje u tekstu: Uredba (EZ-a) br. 764/2008).

Osim zadataka definiranih u članku 10. Uredbe (EZ-a) br. 764/2008, kontaktne točke za građevne proizvode trebaju osigurati i informacije o pravilima koja se odnose na ugradnju građevnih proizvoda propisanih nacionalnim propisima te informacije o odredbama kojima je cilj ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu koje se primjenjuju na namjeravanu uporabu svakog građevnog proizvoda na teritoriju svake države članice Europske unije, a što je propisano Uredbom (EU) br. 305/2011.

Kontaktna točka za građevne proizvode u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Link

Kontaktne točke za građevne proizvode u drugim državama možete pogledati ovdje.

Kontaktna točka za proizvode u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo gospodarstva.

Napomena: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nije odgovorno za sadržaj bilo koje druge internetske stranice na koju postoji poveznica s ovih stranica.

Za pitanja u vezi građevnih proizvoda možete se obratiti srijedom u vremenu od 12:00 do 16:00 sati na broj: 01/3782-444

Europska komisija je na svojim internetskim stranicama objavila brošuru za proizvođače i gospodarske subjekte pod nazivom „CE marking of construction products – step by step“.

U brošuri su objašnjeni koraci za označavanje građevnog proizvoda oznakom CE, kao i obveze proizvođača, što čini ovu brošuru vrlo korisnom proizvođačima koji planiraju označiti svoj građevni proizvod oznakom CE ili koji traže popis zadaća koje prethode označavanju građevnog proizvoda oznakom CE. Brošura je u ovom trenutku dostupna samo na engleskom jeziku, ali se očekuje njezina objava i na hrvatskom jeziku.

Podijeli na FB