Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima Državnog proračuna u 2023. godini

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima Državnog proračuna u 2023. godini

Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program) u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem vlastite samostalne djelatnosti u sljedećim organizacijskim oblicima: samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.).

 

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI

(1) Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva mora imati status nezaposlene osobe i biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

IZNOS POTPORE

(1) Potpora iznosi do najviše 10.617,83 eura (80.000,00 kuna), uključujući i navedeni iznos. Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom i troškovnikom.

(2) U Državnom proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 50 zahtjeva zaprimljenih po ovom javnom pozivu, ovisno o visini pojedinačne ostvarene potpore.

 

POSTUPAK OBRADE ZAPRIMLJENIH ZAHTJEVA I NAČIN DODJELE POTPORE

(1) Postupak obrade zahtjeva sastoji se od sljedećih faza:

  1. podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu,
  2. administrativna provjera prihvatljivosti podnositelja,
  3. procjenjivanje/bodovanje zahtjeva,
  4. obavijest podnositelju o finaliziranju prethodnih faza postupka te upućivanje u postupak registracije djelatnosti i upisa u odgovarajući upisnik odnosno obavijest o odbijanju zahtjeva,
  5. ugovaranje,
  6. isplata odobrenog iznosa potpore.

 

Djelatnost mora biti registrirana kao jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

  1. za primarnu poljoprivrednu proizvodnju – samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, pri čemu djelatnost obavezno mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika odnosno u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
  2. ostale poslovne djelatnosti – obrt, trgovačko društvo, druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili dr.).
  3.  

POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA I PROPISANA DOKUMENTACIJA

Zahtjevi se podnose na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpore za samozapošljavanje sredstvima Državnog proračuna u 2023. godini“.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

(1) Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 14. veljače do 16. ožujka 2023. godine. Svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2023. godine.

(2) Zahtjevi zaprimljeni prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

(3) Podnositelj je obavezan u sklopu obrasca zahtjeva dostaviti valjanu adresu elektronske pošte (e-mail) i kontakt broj. Odgovornost je podnositelja redovito pratiti primitak e-poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu e-poštu.

 

DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne i valjane informacije o dodjeli potpora za samozapošljavanje, kao i obrazac zahtjeva mogu se dobiti isključivo u Ministarstvu hrvatskih branitelja, na mrežnoj stranici https://branitelji.gov.hr/, te u Područnim odjelima Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć (https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/direktna-komunikacija-959/959).

 

U punom tekstu Javnog poziva moguće je pronaći i druge informacije poput: neprihvatljivih podnositelja i djelatnosti za koje se ne može dodijeliti potpora, detaljan postupak obrade zaprimljenih zahtjeva i način dodjela potpore, propisana dokumentacija, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi.

 

Podijeli na FB