Bespovratna sredstva za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

Bespovratna sredstva za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

Grad Zagreb dodjeljuje bespovratna sredstva za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti. Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna.

Potpora je namijenjena:

– obrtima,

– djelatnostima slobodnih zanimanja,

– mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima u vlasništvu fizičkih osoba, upisanima u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički način.

Korisnici potpora moraju imati sjedište na području Grada Zagreba i obavljati tradicijsku, deficitarnu i proizvodnu obrtničku djelatnost te u poslovnom subjektu imati zaposlenog vlasnika ili najmanje jednog zaposlenog radnika.

Popis djelatnosti koje mogu koristiti potporu možete preuzeti na poveznici . https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/gospodarstvo/Natje%C4%8Daj%20za%20dodjelu%20potpora%20obrtnicima/Potpore%20obrtnicima%202017/Natje%C4%8Daj.pdf

Potpore se odobravaju za:

– nabavu opreme, alata i inventara za obavljanje osnovne djelatnosti (osim prometnih sredstava),

– uređivanje poslovnog prostora,

– edukaciju,

– promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketing i drugo),

– certifikate kvalitete i znakove kvalitete,

– stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Pravo na korištenje potpora ostvaruje se za tekuću kalendarsku godinu, a korisniku se odobrava potpora prema kriterijima skupine koja je za njega najpovoljnija.

Kriteriji za dodjelu potpore

Tradicijske djelatnosti:

– poboljšanje uvjeta rada radionice,

– broj zaposlenih,

– ulaganja u edukaciju zaposlenih,

– edukacija naučnika/stručno osposobljavanje,

– obiteljska tradicija,

– sudjelovanje na sajmovima i sl.,

– ostvarena priznanja,

– certifikati odnosno znakovi kvalitete,

– broj godina poslovanja

Deficitarne djelatnosti:

– poboljšanje uvjeta rada radionice,

– broj zaposlenih,

– ulaganja u edukaciju zaposlenih,

– edukacija naučnika/stručno osposobljavanje,

– vrsta djelatnosti,

– sudjelovanje na sajmovima i sl.,

– ostvarena priznanja,

– certifikati odnosno znakovi kvalitete,

– broj godina poslovanja.

Proizvodne djelatnosti:

– poboljšanje uvjeta rada radionice,

– broj zaposlenih,

– ulaganja u edukaciju zaposlenih,

– edukacija naučnika/stručno osposobljavanje,

– način izrade proizvoda,

– sudjelovanje na sajmovima i sl.,

– ostvarena priznanja,

– certifikati odnosno znakovi kvalitete,

– broj godina poslovanja.

Visina potpore

Visina potpore ovisna je o ukupno utvrđenom koeficijentu prema kriterijima iz Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.

Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna.

Pravo na najvišu pojedinačnu potporu u iznosu od 30.000,00 kuna ostvaruju podnositelji zahtjeva:

– koji imaju rješenje kojim je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra, odnosno koji su preventivno zaštićeni ili imaju status tradicijskog/umjetničkog obrta,

– koji zapošljavaju osobu s invaliditetom (vlasnik zaposlen u poslovnom subjektu ili zaposleni radnik).

Ako se obavlja više djelatnosti potpora se mora namjenski iskoristiti isključivo za onu djelatnost za koju je odobrena.

Sredstva za iznos PDV-a dužan je osigurati korisnik potpore. Korisnik potpore dužan je imati vlastito ulaganje u projektu. Visina vlastitog ulaganja mora biti u iznosu od najmanje 10% od dodijeljenog iznosa potpore.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Postupak odobravanja i dodjele potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore, s pripadajućom dokumentacijom, podnosi se Povjerenstvu za odobravanje potpora preko Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. Obrazac zahtjeva za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih djelatnosti može se dobiti na web stranici Grada Zagreba.

Popunjeni obrazac zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo u pisarnici Gradske uprave, prizemlje, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb.

Konačnu odluku o dodjeli potpora donosi gradonačelnik Grada Zagreba, a odobrena se sredstva isplaćuju na poslovni račun.

Grad Zagreb će s korisnikom potpore sklopiti ugovor kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Korisnik potpore je prilikom sklapanja ugovora dužan dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu za dužnika i jamca platca kao sredstvo osiguranja u slučaju povrata potpore ukoliko potpora nije namjenski utrošena ili ako potpora ne bude opravdana.

Rok objave rezultata javnog natječaja:

Svi podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima javnog natječaja u roku od 120 dana od dana zaključenja natječaja.

Cijeli natječaj možete naći na stranicama Grada Zagreba na poveznici https://www.zagreb.hr/default.aspx?id=90928

Javni natječaj:2017 tradic
Potrebna dokumentacija:Zahtjev-izjave-popis dokumentacije 2017

Podijeli na FB